Analýza podílu daní na příjmovém hospodaření obcí

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza podílu daní na příjmovém hospodaření obcí
Autor práce:
Frýdová, Adela
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Peková, Jitka
Osoba oponující práci:
Tvrdoň, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou daní na příjmovém hospodaření obcí, konkrétně tří velikostně odlišných obcí. Jsou to statutární město Karviná, v současné době s 62 661 obyvateli, město Studénka, s přibližně 10 168 trvale bydlícím obyvatelstvem a obec Liptaň, jež má kolem 463 obyvatel. Za sledované období bylo zvoleno pětileté období 2005 -- 2009. První část práce je zaměřena teoreticky a je zde popisováno legislativní ukotvení obce, pojem fiskální decentralismus, výkon obcí v přenesené a samostatné působnosti, definice rozpočtu a principy ovlivňující stanovení příjmu obcí a nakonec hlediska třídění příjmů a výdajů. Druhá část je již zaměřena na praxi, kde je hojně využíván materiál, který jsem získala z Magistrátu Karviná, Městského úřadu Studénka a Obecního úřadu Liptaň. U každé obce je zkoumána skladba příjmů, struktura daňových příjmů, vývoj sdílených, svěřených a místních daní, které jsou rozpočtovým omezením pro výdaje. Práce obsahuje velké množství grafů a tabulek, pro lepší pochopení problematiky.
Klíčová slova:
daňové příjmy; veřejné finance; obecní rozpočet

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2009
Datum podání práce:
30. 4. 2010
Datum obhajoby:
03.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21666_xfrya01.pdf [1,62 MB]
Oponentura:
14948_Tvrdoň.pdf [141,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
21666_pekova.pdf [176,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21666/podrobnosti