Transformace výsledku hospodaření z účetnictví na základ daně (s konkrétním zaměřením na problematiku nízké kapitalizace)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace výsledku hospodaření z účetnictví na základ daně (s konkrétním zaměřením na problematiku nízké kapitalizace)
Autor práce:
Svobodová, Pavla
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Müllerová, Libuše
Osoba oponující práci:
Černý, Václav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje vzájemným vztahům a odlišnostem účetního výsledku hospodaření a základu daně z příjmů právnických osob. V práci jsou popisovány a prakticky dokumentovány úpravy, které je nutné provést při transformaci účetního výsledku hospodaření na základ daně. Z popisovaných úprav je podrobněji analyzována úprava z titulu rozdílné výše účetních a daňových odpisů a z titulu tvorby opravných položek k pohledávkám. Řešena je rovněž otázka dopadu oprav účetních chyb a omylů na účetní výsledek hospodaření a základ daně. Významná část diplomové práce se věnuje rozboru daňové uznatelnosti finančních nákladů z přijatých úvěrů a půjček. Tato problematika je analyzována z hlediska vývoje v rámci posledních dvou zdaňovacích období, přičemž je porovnána zejména tvrdost příslušných zákonných ustanovení pro daňové subjekty a z ní vyplývající výpočtová obtížnost.
Klíčová slova:
účetní výsledek hospodaření; základ daně z příjmů právnických osob; nízká kapitalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 10. 2009
Datum podání práce:
30. 5. 2010
Datum obhajoby:
02.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22498_xsvop21.pdf [814,16 kB]
Oponentura:
15206_cernyvac.pdf [48,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
22498_muller.pdf [29,15 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22498/podrobnosti