Operační programy přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici: Česká republika - Svobodný stát Sasko, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Autor práce: Hubáčková, Iva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žid, Josef
Osoba oponující práci: Horáček, Jiří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Operační programy přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici: Česká republika - Svobodný stát Sasko, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá operačními programy přeshraniční spolupráce na česko německé hranici, OP PS Česká republika -- Svobodný stát Sasko a OP PS Česká republika -- Svobodný stát Bavorsko. V teoretické části je obecně popsána problematika přeshraniční spolupráce a jsou charakterizovány a zároveň srovnávány česko-německé operační programy z hlediska jejich dotačních území, vydávaných dokumentů, implementační struktury včetně prioritních os a oblastí podpory v současném programovacím období 2007 -- 2013. Praktická část je zaměřena na schválené projekty obou operačních programů, a to jak v současném, tak i v minulém programovacím období 2004 -- 2006. Součástí je také analýza názorů na praktickou přeshraniční spolupráci na vybraném vzorku žadatelů česko-německých operačních programů.
Klíčová slova: přeshraniční spolupráce; Bavorsko; Sasko; Cíl 3

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Operační programy přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici: Česká republika - Svobodný stát Sasko, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Překlad názvu: The operational programs of the cross-border cooperation at the Czech - German border: Czech Republic - Saxony, Czech Republic - Bavaria
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the operational programs of cross-border cooperation in the Czech -- German border, Czech Republic -- Saxony operational program and Czech Republic -- Bavaria operational program. The theoretical part is generally described the issue of cross-border cooperation and are characterized and compared the Czech -- German operational programs in terms of their grant-making territory, published documents, the implementation structure, including the priority axes and areas of support in the current programming period 2007 -- 2013. The practical part is focused on projects approved by both the operational programs, both at present and in the previous programming 2004-2006. The last part is an analysis of views on practical cross-border cooperation on a sample of applicants for Czech-German operational programs.
Klíčová slova: Bavaria; Saxony; the cross-border cooperation; Objective 3

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2009
Datum podání práce: 12. 1. 2010
Datum obhajoby: 09.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce22047_xhubi03.pdf [1,23 MB]
Oponentura16430_horj03.pdf [245,95 kB]
Hodnocení vedoucího22047_zidj01.pdf [141,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/22047/podrobnosti