Operační programy přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici: Česká republika - Svobodný stát Sasko, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Operační programy přeshraniční spolupráce na česko-německé hranici: Česká republika - Svobodný stát Sasko, Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Autor práce:
Hubáčková, Iva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Žid, Josef
Osoba oponující práci:
Horáček, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá operačními programy přeshraniční spolupráce na česko německé hranici, OP PS Česká republika -- Svobodný stát Sasko a OP PS Česká republika -- Svobodný stát Bavorsko. V teoretické části je obecně popsána problematika přeshraniční spolupráce a jsou charakterizovány a zároveň srovnávány česko-německé operační programy z hlediska jejich dotačních území, vydávaných dokumentů, implementační struktury včetně prioritních os a oblastí podpory v současném programovacím období 2007 -- 2013. Praktická část je zaměřena na schválené projekty obou operačních programů, a to jak v současném, tak i v minulém programovacím období 2004 -- 2006. Součástí je také analýza názorů na praktickou přeshraniční spolupráci na vybraném vzorku žadatelů česko-německých operačních programů.
Klíčová slova:
přeshraniční spolupráce; Bavorsko; Sasko; Cíl 3

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2009
Datum podání práce:
12. 1. 2010
Datum obhajoby:
09.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
22047_xhubi03.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
16430_horj03.pdf [245,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
22047_zidj01.pdf [141,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/22047/podrobnosti