Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Revitalizace oblasti postižené těžbou na příkladu Podkrušnohoří
Autor práce:
Svobodová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Postránecký, Josef
Osoba oponující práci:
Šrýtr, Josef
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se skládá z několika částí. V první části jsou uvedeny základní charakteristiky Ústeckého kraje se zdůrazněním jeho slabých a silných stránek. Pro některé ukazatele je využito mezikrajského a celorepublikového srovnání. Druhá část je věnována těžební činnosti jakožto nedílné součásti Ústeckého kraje. Jsou zde popsány hlavní mezníky historie dolování v regionu, současné působení těžebních společností v tomto kraji a stručný popis hlavních těžebních lokalit. Ve třetí části je vysvětlen pojem rekultivace, existence různých forem rekultivací, jejich financování či základní dokumenty k nim a následný význam revitalizace v území. Poslední úsek je věnován aplikaci revitalizace v Ústeckém kraji. Cílem práce je zjištění celkové ekonomické náročnosti obnovy území dotčeného těžební činností v jeho maximální možné variantě -- dotěžení veškerých zásob hnědého uhlí vyskytujících se na území Ústeckého kraje.
Klíčová slova:
Těžební činnost; Revitalizace; Ústecký kraj; Rekultivace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra regionálních studií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2008
Datum podání práce:
10. 5. 2009
Datum obhajoby:
09.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17722_xadae02.pdf [9,40 MB]
Oponentura:
16679_Šrýtr.pdf [66,60 kB]
Hodnocení vedoucího:
17722_postran.pdf [63,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17722/podrobnosti