Mnichovská dohoda a versailleský systém mezinárodních vztahů

Autor práce: Miňovská, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselý, Zdeněk
Osoba oponující práci: Šauer, Jaroslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mnichovská dohoda a versailleský systém mezinárodních vztahů
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám versailleským systémem mezinárodních vztahů od jeho vzniku na Pařížské mírové konferenci, přes změny, kterými prošel ve 20. a 30. letech 20. století, až po jeho zánik. Snažím se poukázat na to, že nastavení tohoto systému posloužilo Hitlerovi jako mocná politická zbraň při jednání se západními mocnostmi. V rámci zmíněné časové etapy se také snažím objasnit příčiny, které vedly k podepsání Mnichovské dohody. Zabývám se tak politikou appeasementu, systémem kolektivní bezpečnosti, který ve 30. letech vykázal několik vážných selhání, ale také se snažím objasnit sudetský problém, který byl díky říšské propagandě vyhrocen do nevídaných rozměrů a následně využit ve prospěch Hitlera. Část práce je také věnována nástupu nacismu v Německu, jeho okolnostem a důsledkům.
Klíčová slova: meziválečné období; Sudety; versailleský mírový systém; Mnichovská dohoda; kolektivní bezpečnost; appeasement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mnichovská dohoda a versailleský systém mezinárodních vztahů
Překlad názvu: Munich agreement and the Versailles system of international relations
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The thesis deals with the Versailles arrangement of international relations since its establishment at the Paris Peace Conference, through its changes in 20s and 30s, until its final disappearance. I try to argue, in the thesis, that the system's setting served Hitler as a powerful political weapon in negotiations with the Western powers. I seek for deeper clarification of causes leading to the signature of the Munich Agreement and I am also concerned with the policy of appeasement and the system of collective security which failed several times in 30s. Additionally, the thesis has ambition to shed some light on the Sudeten problem, that had been misused in favour of Hitler due to a well-targetted imperial propaganda of uprecedented proportions. Finally, a part of the paper is also devoted to the rise of Nazism in Germany, the circumstances under which it flourished and its later consequences.
Klíčová slova: interwar period; Versailles system of international relations; Munich agreement; Sudetes; collective security; appeasement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 1. 2010
Datum podání práce: 15. 5. 2010
Datum obhajoby: 16.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce21555_xminv05.pdf [532,88 kB]
Veřejná příloha3874_xminv05.pdf [378,57 kB]
Veřejná příloha3875_xminv05.pdf [216,67 kB]
Veřejná příloha3876_xminv05.pdf [734,97 kB]
Veřejná příloha3877_xminv05.pdf [787,20 kB]
Oponentura15691_sauerj.pdf [26,74 kB]
Hodnocení vedoucího21555_ves.pdf [97,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/21555/podrobnosti