Strukturální fondy EU na příkladu OPRLZ a OPVK

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální fondy EU na příkladu OPRLZ a OPVK
Autor práce:
Mačáková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Abrhám, Josef
Osoba oponující práci:
Jeníček, Vladimír
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o důvodu vzniku a vývoji politiky hospodářské a sociální soudržnosti v EU, o tématech, které tato politika řeší a nástrojích, pomocí kterých poskytuje členským státům finanční pomoc. Vzhledem k názvu práce, kdy představuji strukturální fondy na příkladech dvou operačních programů -- Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se zaměřuji na Evropský sociální fond, jako na prostředek finanční pomoci v ČR čerpané na tyto dva operační programy. Práce se tedy věnuje rovněž aplikaci strukturální politiky v ČR se zaměřením na pomoc v oblasti vzdělávání. Představuje tedy základní dokumenty potřebné k čerpání finančích zdrojů a následně se zabývá konkrétně zmíněnými operačními programy a sleduje jejich návaznost. V poslední části je pomocí dotazníkového šetření poukázano na tíživé oblasti implementace operačních programů a jsou naopak vyzdvihnuty pozitivní výsledky či silné stránky realizace operačních programů.
Klíčová slova:
strukturální politika; operační program; Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost; strukturální fondy; Operační program Rozvoj lidských zdrojů; vzdělávání; lidské zdroje; politika hospodářské a sociální soudržnosti; Evropský sociální fond

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strukturální fondy EU na příkladu OPRLZ a OPVK
Překlad názvu:
EU Structural Funds on the examples of Operational Programme Development of Human Resources and Operational Programme Education for Competitiveness
Autor práce:
Mačáková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / Master thesis
Vedoucí práce:
Abrhám, Josef
Osoba oponující práci:
Jeníček, Vladimír
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis explains the reasons of the establishment and development of the European Union's policy for economic and social cohesion, the topics it tries to solve, and instruments through which it provides the member states the financial help. Because, as it can be seen from the caption of this thesis, I describe two operational programmes -- Operational Programme Development of Human Resources and Operational Programme Education for Competitiveness, I concentrate on the European Social Fund, as it is the source of the financial help in the Czech Republic for these two operational programmes. That is why this thesis also pays attention to the application of the structural policy in the Czech Republic with the emphasis on the area of education. It introduces the crucial documents needed to be approved as long as we want to receive money from the EU and it deals with the two operational programmes and its coherence. In the last part of this thesis the weaknesses and strenghts of the implementation of those operational programmes are highlighted.
Klíčová slova:
Operational programme Development of Human Resources; education; operational programme; policy for economic and social cohesion; European Social Fund; structural funds; Operational programme Education for Competitiveness; structural policy; human resources

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2009
Datum podání práce:
30. 5. 2010
Datum obhajoby:
14.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21092_xmacv00.pdf [6,76 MB]
Oponentura:
16699_jenicek.pdf [206,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
21092_abrham.pdf [21,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21092/podrobnosti