Vliv objemu výdajů do zdravotnictví na zdravotní stav populace

Autor práce: Dvořák, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lešetický, Ondřej
Osoba oponující práci: Střítecký, Rudolf

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv objemu výdajů do zdravotnictví na zdravotní stav populace
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Zdravotní stav populace a výdaje na něj vynaložené v současnosti jsou, a v budoucnosti bezesporu budou, jedněmi z nejostřeji sledovaných ukazatelů v lidském společenství. Těžištěm výzkumu této práce je porovnat výši výdajů plynoucích do zdravotní péče a zdravotní stav populace vybraného vzorku zemí. Analýza statistických dat odkryje, zda objem výdajů vede k lepšímu zdravotnímu stavu či nikoliv. Výzkum se opírá o veřejně přístupná, retrospektivní, statistická data referenčních států, jejichž porovnáním získám informace nutné k vyvození závěrů. Výsledek práce může dokázat, zda vyšší výdaje vedou k lepšímu zdravotnímu stavu populace či nikoliv a zda existuje výdajové optimum, nad které jsou výdaje čím dál méně efektivní. Analytická část obsahuje ekonomická a medicínská data vybraného vzorku dvanácti států, rozděleného na tři skupiny dle stupně rozvinutosti. V syntetické kapitole porovnám získaná data a vyvodím závěry položených hypotéz. Dále nastíním důvody akcelerující úrovně výdajů na zdravotní péči v USA a porovnám řadu ekonomických i medicínských ukazatelů s průměry zemí OECD. V závěru práce shrnu zjištěné výsledky a pokusím se nastínit optimální výši výdajů vzhledem k úrovni zdravotního stavu populace.
Klíčová slova: výdaje; úroveň zdravotního stavu; zdravotní péče

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Institut managementu zdravotnických služeb
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv objemu výdajů do zdravotnictví na zdravotní stav populace
Překlad názvu: Influence of health care expenditures volume on public health
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Abstrakt: Zdravotní stav populace a výdaje na něj vynaložené v současnosti jsou, a v budoucnosti bezesporu budou, jedněmi z nejostřeji sledovaných ukazatelů v lidském společenství. Těžištěm výzkumu této práce je porovnat výši výdajů plynoucích do zdravotní péče a zdravotní stav populace vybraného vzorku zemí. Analýza statistických dat odkryje, zda objem výdajů vede k lepšímu zdravotnímu stavu či nikoliv. Výzkum se opírá o veřejně přístupná, retrospektivní, statistická data referenčních států, jejichž porovnáním získám informace nutné k vyvození závěrů. Výsledek práce může dokázat, zda vyšší výdaje vedou k lepšímu zdravotnímu stavu populace či nikoliv a zda existuje výdajové optimum, nad které jsou výdaje čím dál méně efektivní. Analytická část obsahuje ekonomická a medicínská data vybraného vzorku dvanácti států, rozděleného na tři skupiny dle stupně rozvinutosti. V syntetické kapitole porovnám získaná data a vyvodím závěry položených hypotéz. Dále nastíním důvody akcelerující úrovně výdajů na zdravotní péči v USA a porovnám řadu ekonomických i medicínských ukazatelů s průměry zemí OECD. V závěru práce shrnu zjištěné výsledky a pokusím se nastínit optimální výši výdajů vzhledem k úrovni zdravotního stavu populace.
Klíčová slova: public health; medical indicators; helath care expenditures

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Institute of Health Services Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2009
Datum podání práce: 26. 4. 2010
Datum obhajoby: 24.06.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce24603_xdvom00.pdf [785,29 kB]
Oponentura15655_striteru.pdf [90,27 kB]
Hodnocení vedoucího24603_lesetion.pdf [826,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/24603/podrobnosti