Alternativní výukové materiály pro vstupní kurzy programování

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Alternativní výukové materiály pro vstupní kurzy programování
Autor práce:
Závěrka, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Pecinovský, Rudolf
Osoba oponující práci:
Pavlíčková, Jarmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato bakalářská práce vytváří alternativní výukové materiály pro vstupní kurzy pro-gramování ve studijním programu Informatika na Fakultě informatiky a statistiky Vyso-ké školy ekonomické v Praze. Konkrétně se zabývá kurzy 4IT101 Základy programování a 4IT115 Základy softwarového inženýrství, s důrazem kladeným na první z těchto před-mětů. Práce analyzuje způsob, jakým jsou studenti seznamování s konceptem chyb v programu a jejích vyhledáváním a opravováním. Vyhodnocuje pokrytí tohoto tématu v literatuře (zejména v publikacích uvedených v sylabu předmětu 4IT101) a porovnává situaci mezi studenty těchto kurzů. Hlavní část práce tvoří zpracování materiálů v podobě textu a krátkých instruktáž-ních videí na téma ladění programu. Studenti se pomocí této práce dozvědí, jak chyby v jejich programech vznikají, jak se projevují, jak se odhalují a jak se opravují. Vedlejším produktem této práce je také revize konfiguračních souborů pro program BlueJ. V těchto souborech došlo k úpravám zpráv, které program BlueJ vrací v případě chyby. Tyto zprávy byly přepsány a doplněny tak, aby byly pro začátečníky srozumitelné. Praktická část práce je zpřístupněná jako HTML soubor na Internetu.
Klíčová slova:
Java; výuka programování; 4IT101; ladění programů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Information Technologies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 2. 2010
Datum podání práce:
12. 5. 2010
Datum obhajoby:
21.06.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
24944_xzavj15.pdf [1,52 MB]
Veřejná příloha:
3756_xzavj15.zip [4,45 MB]
Oponentura:
15277_pavjar.pdf [98,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
24944_pecinovr.pdf [116,14 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/24944/podrobnosti