Postavení imigrantů na českém trhu práce a jejich vliv na strukturální nezaměstnanost

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Postavení imigrantů na českém trhu práce a jejich vliv na strukturální nezaměstnanost
Autor práce:
Bártová, Hana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci:
Poláková, Olga
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je problematika uplatnění cizinců na českém trhu práce. Česká republika láká imigranty svou vyspělostí i speciálně zaměřenými pracovními programy, usnadňujícími vstup na český trh práce. Mezinárodní migrace nám totiž nepřináší jen mladé, ekonomicky aktivní obyvatelstvo, ale také zlepšuje demografickou situaci v zemi. Tato práce zkoumá konkrétní faktory a překážky, se kterými se cizinci na trhu práce potýkají a také důsledky, které z imigrace plynou pro hostitelský stát. Zaměřuje se tedy na analýzu legislativního i institucionálního prostředí, dále pak na faktory determinující rozhodnutí migrovat a na dopady pracovní migrace na ekonomiku a demografickou situaci v cílové zemi. Pro zhodnocení vlivu imigrantů na trh práce je dále provedena charakteristika regionální, profesní, věkové a vzdělanostní struktury zahraniční pracovní síly. Zda mohou mít cizinci pozitivní vliv na strukturální nezaměstnanost je jedna z hlavních otázek kvantitativního výzkumu.
Klíčová slova:
migrace; strukturální nezaměstnanost; trh práce; imigranti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 2. 2010
Datum podání práce:
31. 5. 2010
Datum obhajoby:
13.10.2010

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25339_xbarh07.pdf [6,03 MB]
Oponentura:
17980_polak.pdf [120,01 kB]
Hodnocení vedoucího:
25339_vosz01.pdf [273,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25339/podrobnosti