Je zdravotnictví veřejný nebo soukromý statek?

Autor práce: Rubešová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci: Petrášek, František

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Je zdravotnictví veřejný nebo soukromý statek?
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Zdravotní péče je vděčným předmětem diskuzí a existuje mnoho způsobů jak na ni nahlížet. Ve všeobecném podvědomí je zafixována jako služba, která by měla být poskytována zadarmo, protože je v Ústavě České republiky umístěna zmínka o ochraně zdraví občanů. Je ale tento přístup správný? Lze nahlížet na lidské zdraví jako na soukromý statek každého z nás a následně ho vrhnout do tržních vírů? Tato práce se problematikou zdravotní péče zaobírá prostřednictvím ekonomických teorií a má za cíl najít odpověď na otázku, který přístup k zdravotní péči je pro společnost nejefektivnější. Výsledek teoretické části této práce je následně analyzován v praktické části.
Klíčová slova: financování; zdravotnictví; veřejně poskytované statky; veřejné statky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Je zdravotnictví veřejný nebo soukromý statek?
Překlad názvu: Health is a public or private good?
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Health care is a grateful subject of discussion and there are many ways for her to inspect. In general subconscious is like fixing a service that should be provided free of charge because it is in the Constitution of the Czech Republic placed mention of protection of public health. But is this approach correct? Can be seen on human health as a private estate of each of us and then throw it into the market faith? This bachelor thesis deals with the issue of health care through economic theory and aims to find the answer to which access to health care is most effective for the company. The outcome of this theoretical work is then analyzed in the practical part.
Klíčová slova: health; finance; public provision of goods; public goods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2010
Datum podání práce: 31. 5. 2010
Datum obhajoby: 15.09.2010
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce25502_xrubz00.pdf [394,73 kB]
Oponentura17796_petrasek.pdf [121,88 kB]
Hodnocení vedoucího25502_vosz01.pdf [273,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/25502/podrobnosti