Veřejná osobní doprava na území Šumavy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Veřejná osobní doprava na území Šumavy
Autor práce:
Voldřichová, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zelený, Lubomír
Osoba oponující práci:
Musilová, Dagmar
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá veřejnou osobní dopravou na Šumavě a v bavorském příhraničí. Teoretická část práce je věnována rozboru právní úpravy veřejné dopravy a veřejných služeb, a dále problematice související s dopravní obslužností. Hlavním záměrem práce je provést analýzu současného stavu veřejné dopravy v šumavském pohraničí a v rámci zvoleného Mikroregionu Šumava -- Západ porovnat výsledky analýzy s minimálním standardem dopravní obslužnosti v České republice. Vzhledem k příhraničnímu charakteru Šumavy je část práce věnována také popisu veřejné dopravy v sousedním Dolním Bavorsku. Dále následuje SWOT analýza členských obcí Mikroregionu Šumava -- Západ, která představuje východisko pro posouzení významu dopravní obslužnosti v rozvoji venkovských oblastí.
Klíčová slova:
veřejné služby; dopravní obslužnost; veřejná doprava

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 3. 2010
Datum podání práce:
15. 2. 2011
Datum obhajoby:
25.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25990_xvolj25.pdf [1,83 MB]
Oponentura:
21177_Musilová.pdf [76,15 kB]
Hodnocení vedoucího:
25990_zeleny.pdf [268,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25990/podrobnosti