Road Transportation of Fuel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Road Transportation of Fuel
Překlad názvu:
Silniční přeprava pohonných látek
Autor práce:
Skopalová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Novák, Radek
Osoba oponující práci:
Mervart, Michal
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá silniční přepravou pohonných látek. V teoretické části jsou popsána ustanovení několika právních předpisů, které se k dané problematice vztahují. Nejpodrobnější úpravu lze nalézt v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (tzv. Dohoda ADR), a proto její ustanovení zaujímají největší podíl teoretické části. Z této mezinárodní dohody byla vybrána a podrobněji rozebrána nařízení pro přepravu motorové nafty a benzínu. Praktická část pojednává o konkrétním dopravci zabývajícím se přepravou pohonných látek - o společnosti Petrotrans s.r.o. Porovnává úroveň služeb poskytovaných touto společností podle několika různých zákazníků, popisuje stanovené nároky na bezpečnost přepravy pohonných látek a přibližuje proces zajišťování spotřební daně při mezinárodní přepravě pohonných látek.
Klíčová slova:
přeprava; pohonné látky; nebezpečné věci; Dohoda ADR; čerpací stanice; bezpečnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 12. 2009
Datum podání práce:
15. 1. 2011
Datum obhajoby:
25.05.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23513_xskol10.pdf [2,49 MB]
Oponentura:
21258_mervart.pdf [320,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
23513_rnovak.pdf [533,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23513/podrobnosti