Postavení společníků s.r.o. ve srovnání s postavením společníků a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Postavení společníků s.r.o. ve srovnání s postavením společníků a.s.
Autor práce:
Andreisová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kříž, Radim
Osoba oponující práci:
Müller, Milan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje problematice postavení společníků společnosti s ručením omezeným ve srovnání s postavením společníků (akcionářů) akciové společnosti. Ačkoliv jsou obě obchodní společnosti v nauce českého obchodního práva řazeny mezi kapitálové společnosti, a mají tak mnohé společné, lze v právní úpravě postavení společníků daných forem podnikání (a nejen v něm) nalézt řadu podstatných rozdílů. Některé lze označit za zanedbatelné detaily, které vyplývají z povahy věci, respektive z obecných charakteristik a podstaty té které právní formy obchodní společnosti, jiné však představují zásadní odlišení, které je pro postavení společníků klíčové. To je např. účast společníků těchto obchodních společností na činnosti a řízení společnosti. Zatímco společníci společnosti s ručením omezeným jsou celkovému životu spol. s.r.o. účastni, akcionáři akciové společnosti ovlivňují život společnosti zejména nepřímo, a sice ovlivňováním personálního složení výkonného orgánu (představenstva a.s.), který je řízením a správou společnosti pověřen. Členy tohoto orgánu zpravidla představují osoby stojící mimo společnost, tedy profesionální placený management, čímž dochází k oddělení řízení od vlastnictví. Práce však neobsahuje jen pojednání o právním postavení společníků daných právních forem podnikání, ale i obecné výklady týkající se pojmů společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, jejichž nastudování je pro pochopení společníkova postavení ve spol. s.r.o. a akc. spol. nezbytností. Závěrem je text doplněn různými srovnávacími úvahami a tabulkami, včetně několika soudních judikátů, prostřednictvím kterých se autor snaží demonstrovat, jak jsou práva a povinnosti společníků těchto obchodních společností vykonávána v praxi.
Klíčová slova:
obchodní společnost; akcie; přechod podílu; právní postavení společníka; obchodní podíl; organizační struktura společnosti; práva a povinnosti společníka; převod podílu; účast na společnosti; společník; společnost s ručením omezeným; akcionář; vklad; kapitálová společnost; právní postavení akcionáře

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2010
Datum podání práce:
20. 5. 2011
Datum obhajoby:
16.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27274_xandl08.pdf [1,11 MB]
Veřejná příloha:
5488_xandl08.pdf [218,00 kB]
Veřejná příloha:
5489_xandl08.pdf [255,31 kB]
Veřejná příloha:
5490_xandl08.pdf [212,43 kB]
Veřejná příloha:
5491_xandl08.pdf [214,00 kB]
Oponentura:
21090_Müller.pdf [138,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
27274_rkriz.pdf [24,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27274/podrobnosti