Logistické procesy a činnosti ve stavební firmě

Autor práce: Navrátilová, Lucia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Mervart, Michal
Osoba oponující práci: Hostinský, Radovan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Logistické procesy a činnosti ve stavební firmě
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Ve své bakalářské práci se zabývám nákupními procesy, skladovacími a přepravními činnostmi a informačním systémem používaným ve stavební firmě. Věnuji se definování procesů a činností a následně na praktických údajích ze společnosti Mota-Engil ukazuji jejich uplatnění ve fungování firmy. Charakterizuji logistiku obecně i logistiku podnikovou. Důležitá jsou zde specifika odvětví stavebnictví, která podmiňují průběh jeho logistiky. Ta se liší v mnoha znacích od ostatních oborů, například od průmyslových podniků zabývajících se hromadnou výrobou, na kterých se logistické operace často modelují. Využívám data z průzkumů, statistických šetření a vlastních pozorování, které analyzuji. Na základě zjištění hodnotím současnou situaci, zmiňuji možná řešení a návrhy změn.
Klíčová slova: doprava; skladování; logistika; nákup; stavebnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Logistické procesy a činnosti ve stavební firmě
Překlad názvu: Logistic processes and activities in a construction company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In my Bachelor's thesis, I am concerned with purchasing processes, storing and transportation activities and information systems used in the construction company. I focus on defining the processes and activities and their usage in the firm's operation shown on practical examples from Mota-Engil. I characterize logistics generally and also the business logistics. Important are the specific aspects of building industry, which determine the course of its logistics. It differs from other branches in many characteristics, for example from manufacturing companies with mass production which are frequently used for the modeling of logistic operations. I analyze and work with data from researches, statistical surveys and my own observations. On the basis of the findings, I explain current situation, assess possible solutions and suggestions of adjustments.
Klíčová slova: logistics; transportation; storing; purchasing; construction industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 2. 2011
Datum podání práce: 27. 5. 2011
Datum obhajoby: 14.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce30678_xnavl11.pdf [1,13 MB]
Oponentura22265_Hostinský.pdf [314,08 kB]
Hodnocení vedoucího30678_mervart.pdf [279,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/30678/podrobnosti