Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Lidský kapitál, investice do vzdělání, financování vzdělání

Autor práce: Hrabáková, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Macáková, Libuše
Osoba oponující práci: Pavelka, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Lidský kapitál, investice do vzdělání, financování vzdělání
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá lidským kapitálem, jehož neustálý rozvoj by měl být nedílnou součástí života každého z nás. Cílem této práce je ukázat využitelnost vzdělávání v pracovním životě -- zda vyšší vzdělání přináší vyšší mzdy a menší nezaměstnanost. V teoretické části této práce je definován lidský kapitál včetně jeho složek a možností měření. V další části je rozebrán systém školství v České republice. Problematikou celoživotního vzdělávání se zabývá poslední kapitola teoretické části této práce. Praktická část práce se zaměřuje na závislost mezi úrovní vzdělání a výší mzdy a následně na nezaměstnanost u absolventů vysokých škol. Dále je zde zkoumána shoda vystudovaného oboru a zaměstnání a poskytovatelé dalšího vzdělávání v České republice.
Klíčová slova: investice; lidský kapitál; vzdělávání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra mikroekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Lidský kapitál, investice do vzdělání, financování vzdělání
Překlad názvu: Human capital and investment in education
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This work deals with human capital which continual development should be very important part of life of everybody. The aim of this work is to show usability in work life -- if the higher education brings higher wage and lower rate of unemployment. There is defined human capital including its parts and ways of measures in the theoretical part. In the next part there is analyzed system of education in the Czech republic. The last chapter of theoretical part of this work deals with issue of lifelong learning. The practical part of the work aims in relationship between education level and wage level and then in unemployment of university graduates. Then there is examined agreement of studied branch and job and providers of further learning in the Czech republic.
Klíčová slova: investment; human capital; education

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 2. 2011
Datum podání práce: 5. 5. 2011
Datum obhajoby: 15.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce30243_xhram23.pdf [953,85 kB]
Veřejná příloha5637_xhram23.pdf [56,72 kB]
Oponentura21454_pavelkat.pdf [311,93 kB]
Hodnocení vedoucího30243_macakova.pdf [46,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/30243/podrobnosti