Oceňování aktiv ve společnosti Soning Praha - Centrum akustických služeb, a. s., analýza vlivu oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Oceňování aktiv ve společnosti Soning Praha - Centrum akustických služeb, a. s., analýza vlivu oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech
Podnázev:
Obecné možnosti oceňování aktiv, oceňování při běžném účtování, oceňování v účetní závěrce. Oceňování dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Vliv výběru metod a vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech.
Autor práce:
Michálek, Petr Bc.
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Zmrhalová, Alena; Ing
Osoba oponující práci:
Soldánová, Ivana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Obsahem práce je řešení problematiky oceňování v konkrétním podniku a to na základě teoretických poznatků uvedených v teoretické části. Jedná se především o obecné možnosti oceňování aktiv, oceňování při běžném účtování, oceňování v účetní závěrce. Část je věnována problematice oceňování zásob vlastní výroby, porovnání oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech.
Klíčová slova:
oceňování aktiv; oceňovací základny; pořizovací cena; reprodukční pořizovací cena; vlastní náklady; regulace oceňování;

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management Business
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum obhajoby:
12.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
DP2007PetrMichalek.pdf [664,01 kB]
Veřejná příloha:
přílohy.pdf [36,00 kB]
Neveřejná příloha:
DP2007PetrMichalekNP.pdf [166,76 kB]
Oponentura:
D_Michálek_Petr_O_Soldánová.pdf [48,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
D_Michálek_Petr_V_Zmrhalová.pdf [77,57 kB]