Loajalita zákazníků k dm drogerii

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Loajalita zákazníků k dm drogerii
Autor práce:
Vachková, Rita
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci:
Procházková, Markéta
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou spotřebního chování a loajality. Loajalita zákazníků je zkoumána na trhu s drogistickým zbožím, konkrétně u řetězce dm drogerie markt. Pomocí marketingového výzkumu provedeného dotazníkovým šetřením jsou zjištěny informace, na základě kterých jsou vyvozena fakta o loajalitě zákazníků k dm drogerii markt. Práce je rozdělena do několika kapitol, dvě jsou ryze teoretické, jedna kapitola je věnována popisu vybraného řetězce -- dm drogerie markt, a dále se přechází k výzkumu, nejprve jsou analyzována data sekundární a poté primární. Zastřešujícím cílem této práce je zjištění, zda jsou k této drogerii zákazníci loajální a proč. Avšak to s sebou nese několik podcílů - proč zákazníci chodí právě do této drogerie, zda chodí i jinam a proč, vliv věrnostního programu na jejich rozhodování, a především konkrétní informace o spokojenosti zákazníků s touto drogerií.
Klíčová slova:
loajalita; dm drogerie markt; marketing; spotřební chování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 10. 2010
Datum podání práce:
30. 4. 2011
Datum obhajoby:
02.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
27861_xvacr09.pdf [2,27 MB]
Oponentura:
21590_prom01.pdf [324,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
27861_zamazal.pdf [258,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27861/podrobnosti