Segmentace trhu piva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Segmentace trhu piva
Autor práce:
Koulová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Filipová, Alena
Osoba oponující práci:
Zeman, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá segmentací trhu piva v České republice. Záměrem je zjistit, zda se odkryté segmenty od sebe navzájem odlišují nebo zda existuje pouze jeden dominantní segment. Práce je rozdělena do dvou částí, z čehož první je metodologicko-teoretická a druhá praktická. V teoretické části jsou popsány jednotlivé složky marketingové strategie, tj. segmentace, targeting a positioning. Ve druhé části práci jsou analyzovány veřejně dostupné zdroje, poté je zpracována obsahová analýza televizních spotů a tištěné reklamy s pivní tématikou. Hlavním obsahem praktické části je zhodnocení vlastního kvantitativního výzkumu, na jehož základě jsou prostřednictvím statistického programu SPSS odkryty jednotlivé segmenty. Výsledkem je deskripce jednotlivých segmentů a navržení vhodných marketingových doporučení.
Klíčová slova:
Segmentace trhu; Marketingový výzkum; Shluková analýza; Obsahová analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 11. 2010
Datum podání práce:
1. 5. 2011
Datum obhajoby:
17.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29176_xkout03.pdf [2,69 MB]
Veřejná příloha:
5024_xkout03.pdf [2,57 MB]
Oponentura:
22388_zeman.pdf [25,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
29176_filipova.pdf [25,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29176/podrobnosti