Ukázkový příklad objektové analýzy a návrhu v CASE nástroji Astah*

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ukázkový příklad objektové analýzy a návrhu v CASE nástroji Astah*
Autor práce:
Králová, Iveta
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Mészáros, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena na vytváření diagramů jazyka UML 2.0 v CASE nástroji Astah* a je koncipována jako příručka pro studenty kurzu softwarového inženýrství. Hlavním cílem práce je na praktickém příkladě ukázat použití vybraných diagramů UML ve fázi analýzy a návrhu informačního systému. Dalším cílem, který přímo vede k dosažení cíle hlavního, je vysvětlit logiku těchto UML diagramů a popsat jednotlivé kroky postupu jejich tvorby v CASE nástroji Astah*. Práce si klade za cíl také stručně charakterizovat CASE nástroj Astah* a popsat základní funkce využívané při práci v tomto nástroji. Těchto cílů bylo dosaženo zejména studiem dostupných teoretických poznatků, využitím referenčního manuálu z nápovědy a tutoriálu ze stránek Astah* a v neposlední řadě také zpracováním informací z internetu. Vlastním přínosem práce je zejména vytvoření jednoduchých a snadno pochopitelných UML modelů, které dokumentují konkrétní aplikaci. Dalším přínosem práce je zpracování návodů pro práci v programu Astah* edice professional, ve kterých je na rozdíl od obsáhlých manuálů popsána jen ta funkčnost programu, kterou uživatel nejvíce upotřebí. Práce je rozdělena do dvou základních částí. V První části je nejprve vysvětlen pojem CASE nástroj. Následně je uvedena základní charakteristika CASE nástroje Astah* a popis základů práce v Astah* professional. Druhá část se soustředí na postup vytváření UML diagramů v Astah* professional. Nejprve definuje praktický příklad, který je následně namodelován pomocí jednotlivých UML diagramů v pořadí diagram případů užití, diagram tříd, diagram aktivit a sekvenční diagram.
Klíčová slova:
CASE nástroj; analýza a návrh; model; diagram; modelovací jazyk; UML

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2010
Datum podání práce:
5. 5. 2011
Datum obhajoby:
21.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28550_xkrai21.pdf [2,89 MB]
Oponentura:
19728_xmesj900.pdf [71,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
28550_buchalc.pdf [110,54 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28550/podrobnosti