E-learning - nove interaktivni metody vyuky s akcentem na multimédia

Autor práce: Budinský, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krsek, Libor
Osoba oponující práci: Horný, Stanislav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: E-learning - nove interaktivni metody vyuky s akcentem na multimédia
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: E-learning -- nové interaktivní metody výuky s akcentem na multimédia V této práci je hlavním cílem autora představit nové pojmy, obecné přístupy k současné výuce a poukázat na nové metody a techniky v konkrétní vzdělávací oblasti nazývané e-learning. Vysvětlením hlavních pojmů v problematice distančního vzdělávání s využitím e-learningu se zabývá teoretická část, ve které dochází k roztřídění a upřesnění hlavních často zaměňovaných pojmů. Krátký náhled do historie umožňuje lépe charakterizovat průlomové technologie minulého století, které započaly novou éru vědních oborů ve vzdělávání. Nedílnou součástí e-leaningu jsou multimédia, jejichž prostřednictvím je umožněno výukové materiály navrhovat, tvořit a také využít přímo ve výuce. Široké spektrum druhů multimedií, interaktivní možnosti komunikace a jejich význam využití v oblasti vzdělávání dává e-learningu směr všestranně orientovaného modelu vzdělávání, který je za současných podmínek velmi rychlého růstu technologií čím dál víc důležitý. Praktická část obsahu práce charakterizuje program, s jehož pomocí lze vytvořit kompletní výukový materiál s možností zpětné vazby ve formě testování a ověřování studentových znalostí. Dále je v tomto programu popsán postup tvorby video tutoriálu, který může sloužit jako médium pro samostatné studium nebo jako doplněk živé prezentace ve výuce. Závěr upozorňuje na výhody i nedostatky e-learningu a přináší zamyšlení autora nad problematikou týkající se tvorby tutoriálu a přínosem této bakalářské práce.
Klíčová slova: moderní metody; vzdělávání; interaktivita; video tutoriál; multimédia; e-learning

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry: Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: E-learning - nove interaktivni metody vyuky s akcentem na multimédia
Překlad názvu: E-learning - new interactive teaching methods with an emphasis on multimedia
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: E-learning - new interactive teaching methods with an emphasis on multimedia The author's main focus is to introduce new concepts, general approaches to current teaching and point out new methods and techniques in the specific area of learning called e-learning. The theoretical part explains the key terms concerning the issues of distance learning using e-learning, and also involves classification and clarification of these key terms that are often being confused by general audience. A small overview of the history helps to characterize the breakthrough technologies of the last century, which have started a new era of scientific disciplines in education. An integral part of e-leaning is multimedia through which is possible to design and use the educational materials directly in teaching. A wide spectrum of multimedia, interactive communication capabilities and the importance of their usage in education, makes e-learning a universally flexible training model which is due to rapid progress in technology more important than ever before. The practical part of the work characterizes a program which is able to create a complete educational material with a possibility of feedback in form of testing and verification of student's knowledge. Furthermore, this program describes the procedure of making video tutorial, which can serve as a medium for the studying itself or as a supplement for live presentations in the classroom. The conclusion highlights the advantages and shortcomings of e-learning and provides the author's contemplation concerning the issues related to the creation of the tutorial and the overall contribution of this thesis.
Klíčová slova: e-learning; education; interactivity; video tutorial; multimedia; modern methods

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2009
Datum podání práce: 6. 5. 2009
Datum obhajoby: 22.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce18636_xbudm09.pdf [1,48 MB]
Oponentura10159_horny.doc [70,00 kB]
Hodnocení vedoucího18636_krsl01.doc [73,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/18636/podrobnosti