Accounting and economics: Influence of accounting methods on economic indicators

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Accounting and economics: Influence of accounting methods on economic indicators
Autor práce:
Almásy, Michael
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Šťastný, Daniel
Osoba oponující práci:
Svoboda, Miroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
To, jak je ekonomická realita viděna, je klíčové k rozhodování ekonomických subjetů. Obraz ekonomické reality, který účetnictví poskytuje, může být buď věrný a poctivý či zkreslený. Pakliže však je zkreslený, jak moc se tato zkreslenost promítne do kvality ekonomických rozhodonutí? V souhrnu, tato práce analyzuje, zda účetnictví by mělo poskytovat tento věrný a poctivý obraz ekonomické reality, pakliže ano, tak zda jej opravdu poskytuje, a pakliže však jej neposkytuje, tak jak je ovlivněno ekonomické chování tímto neposkytováním věrného a poctivého obrazu ekonomické reality na jak mikro-ekonomické tak makro-ekonomické úrovni. Argumentace práce je budována v logické struktuře zaujímajíc spíše širší mezi oborový přístup k nalezení této položené otázky.
Klíčová slova:
oceňování odepisovatelných aktiv; věrný a poctivý obraz; hospodářský cyklus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting for Common Europe
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Fakulta financí a účetnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 3. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2011
Datum obhajoby:
20.06.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31326_xkorm39.pdf [812,98 kB]
Oponentura:
22471_svobodam.pdf [127,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
31326_stastnyd.pdf [49,42 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31326/podrobnosti