ANALÝZA RESTITUČNÍHO PROCESU ZEMĚDĚLSKÉHO MAJETKU V ČR OD JEHO POČÁTKU DO SOUČASNOSTI

Autor práce: Kopecký, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zeman, Karel
Osoba oponující práci: Vebrová, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: ANALÝZA RESTITUČNÍHO PROCESU ZEMĚDĚLSKÉHO MAJETKU V ČR OD JEHO POČÁTKU DO SOUČASNOSTI
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zpracování analýzy vývoje restitučního procesu v ČR v období od roku 1991 do roku 2010, zejména pak restitučního procesu týkajícího se zemědělského majetku. Jednou z nejvýznamnějších oblastí činností Pozemkového fondu ČR je vypořádání oprávněných osob v restitučním procesu dle zákona číslo 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Do této oblasti jsou z právního hlediska zařazeny rovněž tzv. církevní restituce, které jsou do současnosti nedořešené pro zásadní nejednotnost názorů exekutivní i politické reprezentace. Teoreticko-metodologická část je založena na poznatcích čerpaných ze zákonů č.229/1991 Sb., č.87/1991 Sb., č.403/1990 Sb. a č.95/1999 Sb. z odborné literatury a dalších vhodných pramenů. Tato část se zabývá obecným popisem transformace centrálně plánované ekonomiky v ekonomiku tržní po roce 1989. Pozornost je věnována čtyřem pilířům transformačního procesu, především pak změnám vlastnických práv, kde jednou z hlavních součástí je restituční proces. Dále vysvětluje nezbytnou terminologii a definice související s danou tématikou. V praktické části práce je analyzován zejména restituční proces upravený zákonem číslo 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve sledovaném období od roku 1991 do roku 2010. Zkoumány budou základní parametry restitučního procesu, jimiž jsou: vývoj počtu oprávněných osob, počet vypořádaných osob v každém roce, hodnota restitučních nároků, struktura vypořádání nároků na restituce naturální, restituce náhradní atd. Analýza se bude také zabývat restitucemi církevního majetku, jehož rozhodující část je právě v působnosti tohoto zákona.
Klíčová slova: restituční zákony; pozemkový fond; restituce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: ANALÝZA RESTITUČNÍHO PROCESU ZEMĚDĚLSKÉHO MAJETKU V ČR OD JEHO POČÁTKU DO SOUČASNOSTI
Překlad názvu: ANALYSIS OF THE RESTITUTION PROCESS OF AGRICULTURAL PROPERTY IN THE CZECH REPUBLIC FROM THE BEGINNING TO THE PRESENT
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this Bachelor Thesis is the analysis of restitution process in the Czech Republic in the period from 1991 to 2010, focusing on the restitution process dealing with agricultural property. One of the crucial areas of the Land Fund of the Czech Republic is settlement with beneficiaries in restitution process by law No. 229/1991 Coll., about ownership of land and other agricultural property. This area also comprises so-called church restitution, which has not been solved up till present thanks to fundamental divergent opinions of executive and political representation. Theoretical and methodological part is based on evidence derived from the law No.229/1991 Coll. , No.87/1991 Coll. , No.403/1990 Coll. , No.95/1999 Coll. specialized literature and other related sources. This section deals with the general description of the transformation from centrally planned economy into market economy after 1989. Attention is paid to the four pillars of the transformation process, especially to changes in property rights, a key part of which is the restitution process. It further explains the necessary terminology and definitions related to this topic. The practical part analyzes in particular the restitution process regulated by law No.229/1991 Coll. about ownership of land and other agricultural assets in the given period from 1991 to 2010. The basic parameters of the restitution process will be examined; namely: the development of the number of beneficiaries, the number of persons settled in each year, the value of restitution claims, the structure of the settlement of claims for natural restitution, compensatory restitution, etc. The analysis will also address the restitution of church property, a crucial part of which is dealt with by this law.
Klíčová slova: land fund; restitution; laws of restitution

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2011
Datum podání práce: 15. 5. 2011
Datum obhajoby: 28.06.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce30950_xkopj22.pdf [1,53 MB]
Oponentura22420_vebl01.pdf [220,37 kB]
Hodnocení vedoucího30950_zemank.pdf [112,25 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/30950/podrobnosti