Determinants of capital structure and its optimization

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Determinants of capital structure and its optimization
Překlad názvu:
Determinanty kapitálové struktury a její optimalizace
Autor práce:
Křivská, Romana
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Valach, Josef
Osoba oponující práci:
Marek, Petr; Hrdý, Milan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Najít optimální složení dluhu a vlastního kapitálu při zohlednění faktorů, které působí na kapitálovou strukturu, je nevyřešený problém v oblasti podnikových financí. Tento stav potvrzuje jak teorie tak praxe podnikových financí. Teorie přináší několik teoretických přístupů k formulaci optimální kapitálové struktury, avšak praxe současné teoretické přístupy jednoznačně nepotvrzuje. Cílem práce je analýza faktorů determinujících kapitálovou strukturu firem a zhodnocení využitelnosti stávajících teorií optimální kapitálové struktury. Je zhodnocena významnost jednotlivých determinant kapitálové struktury podniků a analyzována závislost zadluženosti na vybraných determinantách kapitálové struktury při využití regresní a korelační analýzy. Tyto úkoly jsou řešeny z mezinárodního pohledu podniků v aplikační návaznosti na podniky uhelného průmyslu v České republice a Evropě. Práce je rozdělena do 3 základních celků, které zahrnují teoretickou část, část analýzy dosavadních výsledků a část aplikační. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy tématu kapitálové struktury -- kapitál, kapitálová struktura, zadluženost, které jsou vymezeny vzhledem k jejich nejednotnému vymezení v teorii. V návaznosti na teorie optimalizace kapitálové struktury jsou definovány determinanty kapitálové struktury a je diskutováno stanovení optimálního dluhového poměru. Část analýzy dosavadních výsledků mapuje výsledky verifikace teorií optimalizace kapitálové struktury na mezinárodních příkladech a na příkladu České republiky. Pozornost je zaměřena na významnost determinant kapitálové struktury a na závislost zadluženosti na determinantách kapitálové struktury. Teoretické závěry jsou porovnány se závěry empirickými na příkladu amerických a evropských podniků a na příkladu podniků tří skupin zemí (rozvinuté země, rozvojové země, tranzitivní země včetně České republiky). Aplikační část práce je věnována analýze determinant kapitálové struktury uhelných společností v České republice a Evropě. Analyzovanými determinantami jsou velikost podniku, ziskovost podniku, záruční hodnota hmotných aktiv a nedluhový daňový štít.
Klíčová slova:
kapitálová struktura; zadluženost; determinanty kapitálové struktury

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2004
Datum podání práce:
1. 9. 2009
Datum obhajoby:
25.09.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
21272_borova.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
12621_pema.pdf [67,77 kB]
Oponentura:
12622_Hrdý.pdf [30,68 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/21272/podrobnosti