Theoretical concept of separation procedures of revenues and expenses in each period

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Theoretical concept of separation procedures of revenues and expenses in each period
Překlad názvu:
Teoretické koncepce postupu oddelování výnosů a nákladů do jednotlivých období
Autor práce:
Kotlářová, Růžena
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Janhuba, Miloslav
Osoba oponující práci:
Vomáčková, Hana; Ryneš, Petr
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce srovnává různé přístupy k periodizaci výsledku hospodaření, popisuje úlohu realizačního principu při separování výnosů a nákladů do jednotlivých účetních období a jeho postavení v anglosaské a kontinentální účetní koncepci. Pro srovnání výše uvedených modelů jsou vybrány jako vzor kontinentálního (evropského) přístupu německý obchodní zákoník a jako vzor anglosaského přístupu souhrn standardů v USA obvykle označovaný jako US GAAP a nakonec standardy, které tvoří celek IFRS, ve kterém se projevuje snaha sladit výše uvedené modely. V práci jsou popsány teoretické základy těchto modelů a to z hlediska zásad, principů a účetních kategorií jako jsou výnosy, náklady, zisky, ztráty, aktiva, závazky a vlastní kapitál.
Klíčová slova:
Realizační princip; Bilanční teorie; Akruální báze

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 12. 2004
Datum podání práce:
8. 12. 2008
Datum obhajoby:
16.12.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
17476_kotr.pdf [1,12 MB]
Oponentura:
8682_vomackov.pdf [1,40 MB]
Oponentura:
8683_Ryneš.pdf [144,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
17476_mjanhuba.doc [27,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/17476/podrobnosti