Dynamika obchodního modelu v telekomunikacích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dynamika obchodního modelu v telekomunikacích
Autor práce:
Filipová Fuchsová, Regina
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Malý, Josef
Osoba oponující práci:
Machková, Hana; Přikrylová, Jana; Peterka, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Zaměření dizertační práce je soustředěno na aktuálně nejprogresívnější součást odvětví telekomunikací, správu Internetu a internetový systém doménových jmen. Odvětví domén je nejen velmi zajímavou, ale z ekonomického hlediska velmi málo probádanou oblastí v porovnání s "konvenčními" odvětvími. V nedávné době také vystoupila do popředí otázka řízení celosvětového Internetu (Internet governance), která ovšem zatím zdaleka není vyřešena ani dostatečně prodiskutována. Teorie zatím neposkytuje uspokojivé odpovědi na mnohé otázky praxe. Cílem práce bylo detailně charakterizovat toto odvětví a vyvinout vlastní model charakterizující závislost počtu registrací na dalších ukazatelích. Tato dizertační práce Reginy Filipové Fuchsové přináší podrobnou analýzu faktorů ovlivňujících systém doménových jmen. V národních doménách nejvyšší úrovně .cz a .eu se jedná o první analýzu takového druhu vůbec. Další hlavní nové poznatky přináší typologie správců domén nejvyšší úrovně a provázání volby doménových jmen s firemní strategií. Na základě vlastních analýz a případových studií autorka dochází k závěrům, že existuje poměrně silná závislost počtu zaregistrovaných domén v příslušné ccTLD na charakteristikách národní ekonomiky a že v jednotlivých zemích se významně liší model vztahu registru národní ccTLD se státem, což je zejména dáno historickým vývojem a národními specifiky. Autorka dále dospívá v závěru, že na národních trzích si národní a generické TLD částečně konkurují a částečně se chovají jako komplementy. Záleží především na konkrétním trhu a stupni liberalizace národní ccTLD, neboť na neliberalizovaných trzích s těžko dostupnou či drahou ccTLD fungují generické TLD jako substituty národních. Na liberalizovaných trzích pak růst ccTLD jde ruku v ruce s růstem gTLD a konkurují si méně. Povahu komplementů mají podle statistických analýz národní domény zemí EU a evropská TLD .eu. Práce má významný teoretický i praktický přínos vzhledem k svému širokému záběru a púvodním analýzám v této oblasti. Výsledky je možné prakticky využít zejména pro benchmarking registrů a úvahy spojené s delegací nových domén nejvyšší úrovně.
Klíčová slova:
EURID; Systém doménových jmen; CZ.NIC; Internet governance; Ekonomika Internetu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2002
Datum podání práce:
30. 9. 2009
Datum obhajoby:
29.09.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
14347_fuchs.pdf [2,90 MB]
Oponentura:
12667_machkova.doc [29,00 kB]
Oponentura:
12668_Přikrylová.doc [41,00 kB]
Oponentura:
12669_Peterka.pdf [54,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/14347/podrobnosti