Business Continuity Management a IT

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business Continuity Management a IT
Autor práce:
Zdvořáček, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Martanová, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je provedení analýzy plánu pro zachování kontinuity sluţeb v reálné společnosti. K tomu je potřeba poloţit určité teoretické základy, nejprve v oblasti Business Continuity Managementu, a to k pochopení jeho významu pro organizaci, pochopení jeho implementace a jeho následného operativního řízení. Další část shrnuje teoretické poznatky o odvětví Business Continuity Managementu nazývaného IT Service Continuity Management. Ten je jiţ konkrétněji zaměřen na kontinuitu poskytování sluţeb IT, které jsou v dnešní době pro zachování kontinuity businessu klíčové. Neboť drtivá většina všech business procesů je informačními a komunikačními technologiemi podporována. Porozumění základním pojmům tvoří pouze teoretickou základnu pro následující část a tou je analýza strategií na zachování kontinuity činnosti v konkrétní firmě. Hlavním přínosem bude, na základě nabytých znalostí, provedení praktické analýzy IT Service Continuity plánu v reálné společnosti působící na českém trhu. Celý plán bude analyzován a vyhodnocen, tam kde bude prostor, budou navrţena doporučení na moţná zlepšení, která by umoţnila zvýšit efektivitu tohoto plánu. Z této analýzy budou vyvozeny obecné závěry.
Klíčová slova:
analýza; IT Service Continuity Management; Business Continuity Management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 11. 2010
Datum podání práce:
1. 6. 2011
Datum obhajoby:
23.08.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28603_xzdvj04.pdf [1,85 MB]
Oponentura:
22607_Martanová.pdf [111,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
28603_bruckner.pdf [164,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28603/podrobnosti