Systémový přístup k financování zdravotnictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Systémový přístup k financování zdravotnictví
Autor práce:
Jankůj, Miroslav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Střítecký, Rudolf
Osoba oponující práci:
Kandilaki, Daniela
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá českým zdravotním systémem. Zdravotnictví je obecně nazýváno jako systém, ale ne vždy jsou jeho problémy řešeny systémově. V práci je proto popsána systémová teorie, teorie komplexně adaptivních systémů a další pojmy, které se ve zdravotnictví často používají, ale jejich potenciál není využit tak, jak by měl. Cílem této práce bylo vysledovat dopady případné spoluúčasti pacientů (20 %, 25 % a 30 %) na finanční situaci českých domácností podle ukazatelů chudoby. Ukazatele chudoby definovala Světová zdravotnická organizace (WHO) pro Výzkum národního zdraví v jednotlivých zemích. Jedná se o čtyři základní ukazatele - hranici chudoby, existenční minimum, počet zbídačených domácností a domácnosti ohrožené katastrofickými výdaji na zdraví. Tyto ukazatele byly aplikovány na vzorek českých domácností a byly sledovány dopady zvýšené spoluúčasti domácností. Výsledky ukázaly, že na finanční situaci (dle ukazatelů chudoby) daného vzorku domácností by zvýšená spoluúčast neměla prakticky žádný dopad. Jen velmi málo domácností by se ocitlo na hranici chudoby. Nicméně, výsledky se nedají zobecnit na všeobecnou populaci České republiky a s ukazateli by se mělo ještě dále pracovat a rozvíjet je, aby mohly být aplikovány a mohly tak sloužit jako jeden z indikátorů pro sledování dopadů určitých zásahů do zdravotního systému.
Klíčová slova:
poverty line; systémová teorie; zdravotní systém; zdravotnictví; domácnosti ohrožené katastrofickými výdaji na zdraví; zbidačené domácnosti; existenční minimum; komplexně adaptivní systém; systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Institute of Health Services Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 12. 2010
Datum podání práce:
15. 5. 2011
Datum obhajoby:
08.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
29643_xjanm119.pdf [1,34 MB]
Veřejná příloha:
5904_xjanm119.xlsx [5,18 MB]
Veřejná příloha:
5905_xjanm119.xlsx [7,42 MB]
Oponentura:
22977_xkand05.pdf [725,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
29643_striteru.pdf [91,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/29643/podrobnosti