Hodnocení tazatelů v marketingových výzkumech

Autor práce:
Macura, Milan
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Hebák, Petr
Osoba oponující práci:
Průšová, Petra

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení tazatelů v marketingových výzkumech
Typ práce:
Diplomová práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na možnosti hodnocení kvality práce tazatelů v marketingových výzkumech. Zadaným úkolem bylo nalezení vhodných ukazatelů, které by umožňovaly výzkumné agentuře lépe posoudit, zda a do jaké míry tazatelé plní na ně kladené požadavky. První kapitola obsahuje popis obecných standardů a chyb, které mohou při marketingových výzkumech nastat. Ve druhé kapitole jsou popsány indikátory chybovosti, jejichž identifikace a formalizace byla hlavním cílem této práce. Tyto indikátory mohou sloužit jako užitečné vodítko k odhalení práce nekvalitních tazatelů. Součástí práce je ukázka analýzy skutečných dat a popis některých ukazatelů chybovosti z konkrétního projektu výzkumné agentury. Potvrdil se předpoklad, že analýza tohoto typu by měla být běžnou součástí každého výzkumného projektu, protože na jejím základě se dají identifikovat chybující nebo dokonce podvádějící tazatelé. Prezentace výsledků a návrhy na zlepšení kontroly činnosti tazatelů mohou pomoci výzkumným agenturám získávat data s větší validitou a tím i docházet k lepším a důvěryhodnějším závěrům.
Klíčová slova:
analýza dat; respondent; indikátor; hodnocení; marketingový výzkum; zkreslení; dotazování; tazatel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Hodnocení tazatelů v marketingových výzkumech
Překlad názvu:
Evaluation of the inquirers in market research
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Diploma work is focused on evaluation options of quality of inquirer work in marketing research. Assigned task was founding proper indicators, which will help the agencies to assess if and how much the inquirers fulfill the requirements laid on them. First part contains the description of known standards and biases, which occur during marketing research. Bias indicators, which were the main goal to identify and formalize, are described in the second part. These indicators can serve as a guide to expose low quality inquirers. The constituent part of this work is an example of data analysis of real project, where the construction of some of these indicators has been described. This analysis confirmed the assumption that the data analysis should be inseparable part of every marketing research project, because low quality and cheating inquirers can be exposed on its base. Results presentation and suggestions for better checking of the data obtained by the inquirers in the field can help agencies to obtain more quality data and therefore make better and more trustable conclusions of market research projects.
Klíčová slova:
indicator; evaluation; marketing research; bias; interview; data analysis; respondent; inquirer

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statisticko-pojistné inženýrství

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Statistics and Probability

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 3. 2010

Datum podání práce:
31. 5. 2011

Datum obhajoby:
13.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
25781_xmacm55.pdf [595,39 kB]

Veřejná příloha:
5835_xmacm55.pdf [40,47 kB]

Oponentura:
22690_Průšová.pdf [130,93 kB]

Hodnocení vedoucího:
25781_hebak.pdf [93,06 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/25781/podrobnosti