Dopady finanční krize na veřejné finance v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady finanční krize na veřejné finance v ČR
Autor práce:
Korčomacha, Světlana
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Ochrana, František
Osoba oponující práci:
Pavlisová, Miroslava
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vymezení pojmu "finanční krize" a analýza jejích dopadů na státní rozpočet a veřejné finance České republiky v roce 2010. První kapitola se zabývá vymezením finanční krize a dalších základních pojmů nutných pro následnou analýzu. Dále je uveden průběh propuknutí finanční krize a podrobný popis jejích příčin. V závěru první kapitoly jsou uvedená opatření, která podle odborníků jsou nutná k zamezení vzniku podobných globálních krizí v budoucnu. Jedná se zejména o změny v regulaci. Druhá, praktická část se zabývá dopadem celosvětové finanční krize na státní rozpočet České republiky v roce 2010, státní dluh a vládní dluh. Jde o analýzu změn jednotlivých příjmů a výdajů státního rozpočtu a vymezení, zda se jednalo o změny způsobené finanční krizí nebo legislativními a jinými opatřeními vlády. Závěrem je uvedeno vyhodnocení analýzy a doporučení z ní vyplývající.
Klíčová slova:
výdaje a příjmy státního rozpočtu; veřejné finance; celosvětová finanční krize; veřejný dluh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra veřejných financí
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 4. 2011
Datum podání práce:
29. 9. 2011
Datum obhajoby:
14.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31865_xkors06.pdf [856,19 kB]
Oponentura:
22798_xpavm40.pdf [65,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
31865_ochrana.pdf [63,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31865/podrobnosti