Aplikace metod Štíhlé výroby ze zvláštním zaměřením na metodu Total Productive Maintenance ve společnosti BAEST, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Aplikace metod Štíhlé výroby ze zvláštním zaměřením na metodu Total Productive Maintenance ve společnosti BAEST, a.s.
Autor práce:
Novotný, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Kislingerová, Eva
Osoba oponující práci:
Kulovaný, František
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem aplikace konceptu pro optimalizaci údržby - Totálně produktivní údržba, a to v kontextu širšího konceptu štíhlé výroby, ve výrobní společnosti BAEST. Obsahem práce je seznámení s teoretickým zázemím štíhlé výroby a údržby, posouzení současného stavu v oddělení údržby této společnosti v reflexi na toto teoretické zázemí, identifikace potenciálu pro zlepšení posouzením současného stavu a teoreticky ideálního stavu a návrh jednotlivých opatření, jak fungování oddělení údržby zlepšit a zefektivnit.
Klíčová slova:
štíhlá výroba; celková efektivita zařízení; totálně produktivní údržba

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 11. 2010
Datum podání práce:
29. 8. 2011
Datum obhajoby:
13.09.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
28729_xnovj94.pdf [3,55 MB]
Oponentura:
23221_Kulovaný.pdf [287,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
28729_ekisl.pdf [268,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/28729/podrobnosti