Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza faktorů prosperity, zhodnocení stávajících inovací na trhu a návrh inovace nové na příkladu golfového podnikání

Autor práce: Krafková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hartman, Ladislav
Osoba oponující práci: Ptáček, Miloslav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza faktorů prosperity, zhodnocení stávajících inovací na trhu a návrh inovace nové na příkladu golfového podnikání
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním tématem diplomové práce je analýza inovací v golfovém podnikání aplikovaná na příkladu GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s., konkrétně analýza možností implementace nového informačního systému, který by pokryl celou šíři procesů a služeb, ať už se jedná o outsourcing již hotového řešení nebo vývoj řešení vlastního. V metodologické části práce se zabývám podmínkami podnikání, faktory prosperity, inovacemi obecně a v neposlední řadě využitím informačních systémů a golfovým prostředím. Praktická část navazuje analýzou hodnocené společnosti a jejích procesů, popisem inovací v golfovém světě, srovnáním outsourcingových informačních systémů a navržením vlastní inovace připravené na míru této společnosti. Cílem práce je vytvořit podklady pro strategické manažerské rozhodnutí v oblasti odbavovacího systému, porovnat výhody a nevýhody navrhovaných variant informačních systémů a doporučit nejlepší řešení k realizaci.
Klíčová slova: golf; rezervační a prodejní systém; inovace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza faktorů prosperity, zhodnocení stávajících inovací na trhu a návrh inovace nové na příkladu golfového podnikání
Překlad názvu: The analysis of factors of prosperity, the evaluation of current innovations and the suggestion of new innovation illustrated on the example of golf enterprise
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis focuses on the analysis of innovations in golf enterprise illustrated on the case study GOLF & COUNTRY CLUB HODKOVIČKY, a.s. Concretely, I discuss the possibility of implementation of new informational system that would cover a wide range of processes and services, including outsourcing of already solved problems or development of own software. In the theoretical part I describe the conditions for making business, the factors of prosperity of a company and innovations in general, last but not least I pay attention to the utilize of managerial information systems and description of golf environment. The empirical part then analyzes the valuation of the reference company and its processes, describes the innovations in golf environment, compares outsourcing informational systems and proposes own innovation suitable for the company. The aim of the thesis is to create a background for strategic managerial decisions in the field of customer system, compare advantages and disadvantages of proposed changes and recommend the best solution to the owners for realization.
Klíčová slova: booking and informational system; innovation; golf

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2010
Datum podání práce: 25. 8. 2011
Datum obhajoby: 14.09.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce25305_xkraj56.pdf [613,82 kB]
Oponentura23048_Ptáček.pdf [711,57 kB]
Hodnocení vedoucího25305_hart.pdf [281,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/25305/podrobnosti