Zdravotní péče - veřejný nebo soukromý statek?

Autor práce: Havlíčková, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Osoba oponující práci: Durdisová, Jaroslava

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdravotní péče - veřejný nebo soukromý statek?
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Hlavním cílem práce je na základě teoretických definic vymezit zdravotní péči jako ekonomický statek. Podstatná je diskuze, zda je zdravotní péče statek soukromý, nebo veřejný. Hypotéza stanovenou v úvodu práce předpokládá, že zdravotní péče je dle základních ekonomických charakteristik statek soukromý, ovšem existují objektivní důvody, proč ji poskytovat jako statek veřejný. V práci jsou pak definovány jednotlivé pojmy a teoretická východiska. Na základě různých odborných názorů je následně učiněn závěr, že podle základních ekonomických definic může být zdravotní péče chápána jako statek soukromý. Ovšem s potvrzením, že v reálném světě existují objektivní překážky bránící ponechat poskytování zdravotní péče čistě v rukou trhu. Dále jsou v práci zkoumány role jednotlivých subjektů zdravotnického systému a to včetně jejich nedostatků. Vše je prezentováno i na příkladu fungování systému zdravotnictví v ČR. V analytické části jsou na konkrétních příkladech demonstrovány rozpory teorie a praxe včetně rizik čistě soukromého financování zdravotní péče. Pro tyto účely jsou stanoveny tři příjmové skupiny obyvatelstva, u nichž je porovnávána výše úhrad za vybrané lékařské úkony s různými úrovněmi úspor. Práce obsahuje i kapitolu věnovanou metodám ekonomické analýzy a omezením jejich použití v analýze poskytování zdravotní péče.
Klíčová slova: Financovaní zdravotnictví; systém zdravotnictví; poptávka po zdravotní péči; zdravotní péče; veřejný statek; zdravotní pojištěni; soukromý statek

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Zdravotní péče - veřejný nebo soukromý statek?
Překlad názvu: The health care - public or private goods
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main of objective of this diploma thesis is to define health care as economic goods based on the theoretical definitions. The fact whether health care should be considered as private goods or public goods plays a vital role in this debate. The initial hypothesis presupposes that health care is (based on the basic economic criteria) private goods; however there is objective evidence demonstrating that health care should be understood in terms of public goods. The author defines the necessary terminology and theoretical concepts. According to several expert concepts the author concludes that based on the basic economic definitions health care could be understood as private goods, admitting that in the real world objective limitations exist, which prevent keeping health care exclusively in the economic sphere. The thesis also evaluates the role of individual health care sectors, including their drawbacks. The author demonstrates all concepts on the Czech health care system. In the analytic part of the thesis the author demonstrates discrepancies between theoretical concepts and practice on specific models, including the risks of exclusively private financing of health care. For this purpose three income groups has been defined. The author compares expenditures of these groups on selected medical services with different levels of their savings. The thesis also deals with methods of economical analysis and its limitations in health care system analysis.
Klíčová slova: health service; Financing of the health service; health care demand; public goods; health care; private goods; health insurance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 11. 2010
Datum podání práce: 1. 1. 2011
Datum obhajoby: 04.10.2011
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce28626_xhava08.pdf [595,15 kB]
Veřejná příloha6043_xhava08.pdf [148,99 kB]
Oponentura23173_durdis.pdf [125,75 kB]
Hodnocení vedoucího28626_vosz01.pdf [272,43 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/28626/podrobnosti