Multilaterálny liberalizmus na prahu nového tisícročia

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Multilaterálny liberalizmus na prahu nového tisícročia
Autor práce:
Jusko, Radoslav
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Neumann, Pavel
Osoba oponující práci:
Šaroch, Stanislav; Kosír, Igor; Sipko, Juraj
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Multilaterálne obchodné rokovania sú výrazne ovplyvnené rôznymi formami spolupráce medzi krajinami a medzinárodnými organizáciami. Existuje široké spektrum rozdielov v spolupráci medzi Uruguajským a Dožškým kolom multilaterálnych obchodných rokovaní. Multilaterálne fóra rozvinutých krajín nie sú schopné poskytnúť dostatoční podnety rokovaniam, postoje rozvojových krajín musia byť v širšej miere zohľadňované. Existujú rozdiely v rámci formovania koalícií krajín, ktoré sú rozšírenejšie a majú významnejší vplyv, hoci primárne pri vymedzovaní rokovacej agendy. Rovnako zmenou prešli politiky medzinárodných organizácií, ktorých priamy aj nepriamy vplyv je badateľnejší. Hoci finančná kríza viedla k odklonu od otázok multilaterálnych obchodných otázok, od roku 2009 sú badateľné signály, že by mohlo dôjsť k naštartovaniu rokovaní vedúcich k úspešnému ukončeniu Dohy.
Klíčová slova:
úverová politika; WTO; Svetová banka; G-7; koalície; rokovania z Dohy ; multilateralizmus; G-20

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská studia
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2006
Datum podání práce:
7. 10. 2011
Datum obhajoby:
11.11.2011

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
14699_jusr01.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
23396_saroch.pdf [33,04 kB]
Oponentura:
23397_Kosír.pdf [51,08 kB]
Oponentura:
23398_Sipko.pdf [267,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/14699/podrobnosti