Analýza současného stavu mezinárodní bankovní regulace a její výhled do budoucna - od Basel I po Basel III

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza současného stavu mezinárodní bankovní regulace a její výhled do budoucna - od Basel I po Basel III
Autor práce:
Růžička, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Tůma, Zdeněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza vývoje bankovní regulace od přelomu 19. a 20. století s ohledem na mezníky v podobě zavádění jednotných standardů regulace a dohledu. Velký důraz byl kladen na stav a funkčnost současné regulace a taktéž na jeho budoucí podobu jako tzv. Basel III pravidla. V teoretické části práce představuji projekty Basel I a Basel II. Prvním z uvedených je koncept z roku 1987 (Basel I), který si klade za cíl větší stabilitu a spolehlivost mezinárodního bankovního systému. Basel I však představoval velmi jednoduchou a přímočarou formu regulace, kdy jediným sledovaným kritériem byla úvěrová angažovanost banky. Novelizace Basel I, ale především zavedení Basel II zavádí pilířovou strukturu doposud platné regulace a poskytuje národnímu dozorovému orgánu dostatečné pravomoci pro výkon své činnosti. V druhé, praktické části práce se věnuji aktuálnímu vývoji a problémům bankovní regulace. Jde především o představení konceptu Basel III, jehož klíčovým bodem se stalo postupné navyšování regulatorního kapitálu do roku 2019, zavedení jednotných standardů měření likvidity a posílení pravomocí dohledových orgánů.
Klíčová slova:
bankovní regulace; regulatorní kapitál; Basel

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 3. 2011
Datum podání práce:
12. 12. 2011
Datum obhajoby:
25.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31507_xruzj22.pdf [841,63 kB]
Oponentura:
24211_Tůma.pdf [36,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
31507_tauser.pdf [23,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31507/podrobnosti