The Public-Private Partnership in the infrastructure of the Netherlands and the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Public-Private Partnership in the infrastructure of the Netherlands and the Czech Republic
Autor práce:
Procházková, Alena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mejzlík, Ladislav
Osoba oponující práci:
Zwerk, Danny
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
V dnešní době se Česká republika potýká s několika problémy: více než polovina dopravní (dálniční) infrastruktury je stále nedokončená; dopravní projekty bývají předražené a jejich výstavba se prodlužuje v rozporu s původní dohodou; chybí prostředky na profinancovávání výstavby dálnic; atd. Všechny tyto problémy mají ale řešení v podobě realizace projeků, na kterých veřejný a soukromý sektor spolupracují (tzv. PPP projekty). Právě proto byla tato aktuální tématika zvolena pro vypracování diplomové práce. Diplomová práce vznikala v zahraníčí - půl roku na Public Private Partnership (PPP) Unit v Haagu a dva měsíce na oddělení PPP Ekonomické hospodářské komise OSN v Ženevě. Cílem diplomové práce je srovnání implementace PPP projektů v České republice (ČR) a v Nizozemí (NL) vzhledem ke stanoveným kritériím, a na základě zjištěných výsledků poskytnout doporučení podporující další vývoj realizace PPP projektů v ČR. Pro výzkum bylo využito dostupných primárích i sekundárních zdrojů, ať už v angličtině, češtině, či holandštině; byl realizován nespočet interviews a konzultací nejen s českými experty (z Asociace PPP, PPP Centra, Ministerstva financí a Ministerstva dopravy), nebo holandskými (PPP Unit, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí), ale i s experty ze Švýcarska z mezinárodního PPP centra Ekonomické hospodářské komise OSN (UNECE International PPP Centre of Excellence), kteří svými podmětnými příspěvky a ochotným odpovídáním na řadu dotazů značně přispěli ke kvalitě zjištěných informací. Pro praktickou část byl využit pilotní dotazník, oficiálně nazvaný "the UNECE National PPP Readiness Self-Assessment", který byl na žádost vyplněn oslovenými experty z ČR a NL (výše zmínění). Zpracování výsledků pro ČR a NL poukázalo na pozitiva či případné rezervy související s úspěšnou implementací PPP projektů. Obsah diplomové práce: Obecné vymezení PPP projektů (Definice, Hlavní rysy, Hlavní aktéři, Formy kontraktů); PPP ve světě; Analýza PPP v ČR a v NL (pro obě země samostatně: Dopravní infrastruktura a její priority, Vývoj PPP, Současná situace PPP projektů a pro ČR i SWOT analýza); Srovnání PPP praxe v ČR a NL na základě UNECE kritérií; Účetní výkaznictví a auditing PPP projektů; Závěry a doporučení. Obecná doporučení, která vznikla díky srovnání praxe vzhledem ke stanoveným UNECE kritériím, byla pro přehlednost zobrazena z pohledu politického, praktického a také z pohledu procesu zprostředkování (procurement). Tahle praktická komparace umožnila nejen poukázat na silné a slabé stránky PPP projektů v ČR a NL, ale také poskytnout řešení k eliminaci či snížení negativních vlivů. Holandsko, které v této souvislosti hraje roli zkušené země v rámci úspěšnosti v praktické realizaci PPP projektů, svými zkušenostmi posloužilo jako zdroj informací, které mohou aplikaci PPP projektů v ČR velice usnadnit. Součástí finálního výstupu diplomové práce se návazně stala také schématická pyramida, která jednoduše popisuje aktuální pozici obou zemí vzhledem k úspěšnému užití PPP projektů. Obě země již mají za sebou "špatné" zkušenosti s PPP projekty, mají vytvořené vhodné "zázemí" a podmínky pro jejich užití, ale další krok, který je velice důležitý pro to aby se implementace PPP projektů v ČR mohla dále vyvíjet, je kromě politické vůle a podpory i to, aby se v ČR poučili z předchozích chyb a začali prakticky realizovat spočátku jen jednodušší projekty, které dají základ pro standardizaci a praktické využívání PPP projektů i v budoucnu ("learning by doing")!
Klíčová slova:
PPP Centrum; UNECE kritéria; Nizozemí; Česká republika; Účetní výkaznictví a auditing; Veřejné zakázky; PPP; Dopravní infrastruktura; Partnerství veřejného a soukromého sektoru; PPP praxe

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 9. 2010
Datum podání práce:
1. 1. 2012
Datum obhajoby:
31.01.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
Neveřejný soubor
Hodnocení vedoucího:
Neveřejný soubor

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/27257/podrobnosti