Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza práce, popis a specifikace vybraných pracovních míst v podniku MAVEL, a.s.

Autor práce: Roškotová, Hana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bedrnová, Eva
Osoba oponující práci: Franková, Emilie

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza práce, popis a specifikace vybraných pracovních míst v podniku MAVEL, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu pracovních míst v soukromém podniku MAVEL, a. s. Cílem práce je aktualizace současných popisů pracovních míst, doplněných o jejich specifikaci, a vytvoření chybějícího popisu vybrané pracovní pozice. První část práce tvoří teoretický základ, zpracovaný pomocí odborné literatury a relevantních internetových zdrojů. Praktická část dále charakterizuje zkoumaný podnik a uvádí základní vlastnosti respondentů, kterými byli všichni pracovníci zkoumaných pracovních pozic. Následuje analýza práce, prováděná prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledkem analýzy práce je vytvoření popisů pracovních míst, jejichž finální podoba je dotvořena po přímém rozhovoru s nadřízenými pracovníky zkoumaných pozic. Aktualizované popisy pracovních míst by měly usnadnit výběrová řízení firmy na dané pozice. V závěru práce je uvedeno několik doporučení, které by měly vést k zefektivnění personálních činností v rámci zkoumaného podniku.
Klíčová slova: analýza práce; popis a specifikace pracovního místa; metody sběru informací

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra psychologie a sociologie řízení
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza práce, popis a specifikace vybraných pracovních míst v podniku MAVEL, a.s.
Překlad názvu: Work Analysis, Description and Specification of Selected Jobs in the Company MAVEL, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis focuses on analysis of jobs in private company MAVEL a.s. Objective of this thesis is to update current jobs descriptions, which are supplemented by specification, and to create the missing description of the selected jobs. The first part of the work is theoretical base, which is elaborated by the literature and relevant web sources. The practical part discribes the company and basic characteristics of the respondents, who were all workers of studied jobs. Next part is analysis of work, which was carried out by questionnaires. The analysis result is to create jobs descriptions, whose final version is fleshed out by interview with senior staff. Updated descriptions should facilitace the selection procedure to the given positions. At the end of the work are introduced some recommendations which should lead to more effictive HR activities in the investigate company.
Klíčová slova: work analysis; description and specification of job; methods of collecting informations

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 10. 2011
Datum podání práce: 15. 12. 2011
Datum obhajoby: 30.05.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce33009_xrosh02.pdf [1,71 MB]
Oponentura23943_frankova.pdf [613,62 kB]
Hodnocení vedoucího33009_bedrnova.pdf [48,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/33009/podrobnosti