Dluhy občanů a jejich důsledky

Autor práce: Kristejnová, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci: Zámečník, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dluhy občanů a jejich důsledky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tím, jak lidé nakládají se svými peněžními prostředky. Zaměřuje se na využívání úvěrových produktů občany, vývoj dluhů obyvatel a možné dopady zadluženosti. Důsledky nesplácení začínají vymáháním dluhu, ať už prostřednictvím nejrůznějších společností nebo soudního exekutora. Práce se proto věnuje exekučnímu řízení a dále pokračuje insolvenčním řízením. Neboli jaké jsou možnosti řešení dlužníkovy situace, pokud je v úpadku a není schopen hradit své závazky. Probírán je konkurs a oddlužení. Součástí práce je dotazníkové šetření, které zkoumá postoje respondentů, tj. jak hospodaří se svými penězi, jaký mají názor na reklamy na úvěry a půjčky, zda se zadlužili a měli problémy se splácením. Na závěr jsou uvedena doporučení, jak přistupovat k zadlužování odpovědně a probíráno je rovněž téma finanční gramotnosti.
Klíčová slova: dluhy; exekuce; peníze; insolvence; finanční gramotnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dluhy občanů a jejich důsledky
Překlad názvu: Debts of citizens and their consequences
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis is concerned how people can handle with their finances with a focus on the use of credit products, debts and the potential impact of debts. Consequences of default are efforts of creditors to get money back, whether through specialized companies or judicial executor. The thesis deals with enforcement proceedings and then with insolvency proceedings. So what are possible solutions of debtor's situation if debtor is unable to pay his obligations. Bankruptcy and debt relief is described. There is also a survey that examines people's attitudes to manage their money, to advertisement for credits, whether people borrow money and have repayment problems. In conclusion there is recommendation how to repay your debts, how to deal with debt responsibility, and there is also a very discussed topic about financial literacy.
Klíčová slova: debts; financial literacy; money; insolvency; seizure

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2011
Datum podání práce: 30. 5. 2012
Datum obhajoby: 04.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce35221_xkriv10.pdf [879,91 kB]
Oponentura25905_zamecnip.pdf [63,06 kB]
Hodnocení vedoucího35221_smrckal.pdf [268,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/35221/podrobnosti