Institut ombudsmana v Evropě (na příkladu vybraných zemí a evropský ombudsman)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Institut ombudsmana v Evropě (na příkladu vybraných zemí a evropský ombudsman)
Autor práce:
Häuslerová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Svoboda, Karel
Osoba oponující práci:
Valachová, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Obsahem diplomové práce je osvětlení a porovnání ombudsmanských institutů ve Švédsku, Nizozemí, Velké Británii a institutu evropského ombudsmana. Přes určité odlišnosti v počtu ombudsmanů, rozsahu jejich působnosti, pravomocech a jejich aparátu, institut ombudsmana ve všech těchto státech má za hlavní cíl ochranu osob před jednáním úřadů, pokud je jejich jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Velice důležitým aspektem mé diplomové práce je také analýza možností, které by se daly aplikovat na instituci Veřejného ochránce práv v České republice. Tato analýza je založena na poznatcích o postavení a činnosti ombudsmanů ve vybraných státech a v Evropské Unii.
Klíčová slova:
Evropská unie; Velká Británie; Nizozemí; Švédsko; ombudsman

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2007
Datum podání práce:
1. 6. 2007
Datum obhajoby:
22.06.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
5949_xhauk03.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
3256_Valachová.pdf [38,64 kB]
Hodnocení vedoucího:
5949_svobodak.pdf [39,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/5949/podrobnosti