Systémový model řízení organizace

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Systémový model řízení organizace
Autor práce:
Černý, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mildeová, Stanislava
Osoba oponující práci:
Dalihod, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
K tomu, aby organizace úspěšně existovaly, je nezbytné, aby docházelo k plnění jejich stanovených cílů. K zajištění splnění těchto cílů je nutné organizace vhodně řídit. V dnešní rychle se měnící době je jednou ze stěžejních oblastí manažerské práce použití různých nástrojů k podpoře řídících a rozhodovacích činností. Mezi tyto nástroje patří i tvorba modelů a následné provádění simulací. Modely poskytují možnost experimentovat s různými variantami rozhodnutí, a tím tak vytváří východiska pro stanovení vhodných politik a strategií. A právě tyto jejich vlastnosti je možné využívat při řízení organizací. K tvorbě modelů existuje mnoho různých přístupů včetně systémového přístupu, jehož součástí je i systémová dynamika. Úkolem práce bylo vytvoření rámce pro tvorbu systémového modelu řízení libovolné organizace, jenž by pomohl manažerům při řízení organizací. K jeho naplnění došlo v práci prostřednictvím vytvoření obecného modelu prvků organizace, popsáním jejich možných vazeb a vytvořením metodiky tvorby systémového modelu organizace.
Klíčová slova:
model; řízení; systémový přístup; simulace; organizace; systémová dynamika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 1. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
13.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
30444_xcerm105.pdf [2,50 MB]
Veřejná příloha:
6704_xcerm105.zip [19,39 MB]
Oponentura:
24916_Dalihod.pdf [82,96 kB]
Hodnocení vedoucího:
30444_mildeova.pdf [90,75 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/30444/podrobnosti