Neurčité a intervalově-pravděpodobnostní přístupy k hodnocení rizik investičního projektu realizovaného formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Neurčité a intervalově-pravděpodobnostní přístupy k hodnocení rizik investičního projektu realizovaného formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)
Autor práce:
Ostrouško, Viktorie
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Synek, Miloslav
Osoba oponující práci:
Ivánek, Jiří; Scholleová, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
V této práci je zdůvodněno použití teorie fuzzy množin při posuzování ukazatele hodnoty za peníze (Value for Money - VfM) v projektech spolupráce veřejného a soukromého sektoru v podmínkách, kdy nejsou dostatečně dostupné informace pro stanovení rozdělení pravděpodobností popisujících možné hodnoty změn parametrů projektu. Snahou této práce je prokázat účinnost použití teorie fuzzy množin a fuzzy logiky ve výše uvedených podmínkách. Disertační práce se zabývá klasifikací druhů nejistoty a analýzou přístupů k jejímu modelování, zkoumá tradiční metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu v podmínkách rizika a nejistoty s důrazem na jejich přednosti a nedostatky. Na základě provedené analýzy byla předložena další metoda založená na použití teorie neurčitých množin demonstrující přístup, který se dá považovat za vhodnější a spolehlivější nástroj k řešení stanoveného cílu práce. Cílem této práce je zpracování aplikačního modelu pro hodnocení rizik PPP projektů při sledování dosažení důležitého ukazatele efektivnosti těchto projektů v podobě hodnoty za peníze (VfM) v podmínkách nejistoty spojené s neúplnou informací o základních údajích. Stanoveny cíl práci byl splněn. Navrženy mnou model hodnocení rizik dává stabilnější výsledky v porovnání s pravděpodobnostním modelem. Pro ověření předpokladu o vhodnějším použití neurčitého přístupu před intervalově-pravděpodobnostním bylo provedeno porovnání dosažených výsledků za použití různých typů pravděpodobnostních rozdělení a funkcí příslušnosti, zejména zkoumání výsledného ukazatele v citlivosti na tyto změny. Představené praktické výsledky byly porovnány a na základě porovnání byl vyvozen závěr ukazující novost provedeného výzkumu v předvedení možnosti využití aparátu TNM v projekční analýze hodnocení efektivity projektu typu PPP zvlášť když se musí brát v úvahu různé kombinace faktorů nejistoty. Byla ukázána praktická aplikace teoretických rozpracování této práce na analýze investičního projektu při navrhování a budování rychlostní komunikace kolem Moskvy.
Klíčová slova:
Partnerství soukromého a věřejného sektoru; funkce příslušností ; pravděpodobnostní rozdělení; neurčité množiny; Hodnota za peníze; nejistota a neurčitost; Riziková analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
The Department of Business Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 12. 2009
Datum podání práce:
30. 6. 2011
Datum obhajoby:
20.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
23370_ostrousv.pdf [3,44 MB]
Veřejná příloha:
6992_ostrousv.pdf [586,26 kB]
Oponentura:
26503_scholl.pdf [272,98 kB]
Oponentura:
26504_ivanek.pdf [35,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
23370_synek.pdf [235,51 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/23370/podrobnosti