Změna rodinného chování obyvatel České republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Změna rodinného chování obyvatel České republiky
Autor práce:
Vacková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci:
Šimková, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
V bakalářské práci zkoumám českou rodinu na základě demografických ukazatelů, a to v období od roku 1945 do roku 2010. Změna rodinného chování obyvatel České republiky se výrazně projevila po roce 1989. V teoretické části bakalářské práce vysvětluji jednotlivé zkoumané pojmy a historii české rodiny. V této části také popisuji historický vývoj v ČR od roku 1945 do současnosti pro lepší pochopení nastalých situací v demografii ČR. V analytické části jsem sledované období rozdělila na 3 části -- první období od roku 1945 do roku 1967, druhé období od roku 1968 do roku 1989, třetí období od roku 1990 do roku 2010. Pomocí grafů jsem znázornila vývoj jednotlivých demografických ukazatelů. Ve třetí části práce jsem shrnula sociální a ekonomické důsledky změn v rodinném chování českého obyvatelstva. V této části jsem se také zaměřila na naznačení očekávaného vývoje ukazatelů ovlivňujících rodinné chování obyvatel.
Klíčová slova:
rozvodovost; sňatečnost; porodnost; rodina; potratovost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 2. 2012
Datum podání práce:
30. 5. 2012
Datum obhajoby:
21.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
36278_xvacv00.pdf [4,48 MB]
Veřejná příloha:
6943_xvacv00.xlsx [254,61 kB]
Oponentura:
26197_xsimm53.pdf [49,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
36278_langhamj.pdf [78,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/36278/podrobnosti