Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza dopadů přímých zahraničních investic realizovaných ve Zlínském kraji v období 1999-2009

Autor práce: Mlčák, Ladislav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krejčová, Nikola
Osoba oponující práci: Vebrová, Ludmila

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadů přímých zahraničních investic realizovaných ve Zlínském kraji v období 1999-2009
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Příliv přímých zahraničních investic přináší širokou škálu možných efektů, které s ním souvisí. Tato práce se zabývá dopady působící na region, konkrétně na Zlínský kraj. Cílem práce je na základě výsledků empirického šetření zahraničních firem v tomto regionu nalézt dopady, které tyto firmy svým působením v regionu přináší. Nejprve jsou PZI řešeny zejména z teoretického hlediska, ve kterých jsou prezentovány obecná východiska zabývající se PZI, která poskytují široký náhled na tuto problematiku. Následující část se věnuje analýze konkrétních dopadů šetřených firem v regionu, která přináší poznatky z vlivu na zaměstnanost, zvyšování mezd, vzdělanostní strukturu a z ní plynoucí důsledky jako např.: nedostatek kvalifikované pracovní síly či následné zaměstnávání cizinců. Dále lze pozorovat kooperační vazby mezi PZI a firmami v regionu, vysoký inovační potenciál sledovaných firem, který je však pro region omezený či určité "zakořenění" firem projevující se v sociálních vazbách s regionem. Práce tak poskytuje jak teoretický, tak praktický náhled na problematiku dopadů PZI.
Klíčová slova: transfery; efekt přelévání; Zlínský kraj; dopady; přímé zahraniční investice

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza dopadů přímých zahraničních investic realizovaných ve Zlínském kraji v období 1999-2009
Překlad názvu: Analysis of impact of foreign direct investments implemented in the Zlín region in the period 1999 - 2009
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Foreign direct investment brings a wide range of possibly associated effects. This bachelor thesis presents these effects operating in a region, specifically in the Zlín region. The aim is, thus based on the results of an empirical research of foreign firms in the region, to find the impacts that these companies in the region have. Firstly is the FDI descriebed mainly from the theoretical point of view which presents the general background of dealing with FDI as it provides a broad perspective on this issue. The following section is devoted to the analysis of specific impacts of the surveyed companies from the region, which delivers findings of their impact on employment, wage increase, educational structure and resulting consequences such as: lack of skilled labor and subsequent employment of foreigners. It is also possible to observe cooperative ties between the FDI and firms in the region, high innovative potential of the observed firms which is however limited to the region, and certain "rooting" of companies manifesting in social ties with the region. Therefore both theoretical and practical perspective on the issue of FDI is presented in the thesis.
Klíčová slova: Zlín region; transfers; spillover effects; impact; foreign direct investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 3. 2012
Datum podání práce: 15. 6. 2012
Datum obhajoby: 27.06.2012
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce36904_xmlcl00.pdf [374,08 kB]
Oponentura27186_vebl01.pdf [221,57 kB]
Hodnocení vedoucího36904_xstan01.pdf [346,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/36904/podrobnosti