Lean software development

Autor práce:
Hefnerová, Lucie
Typ práce:
Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Buchalcevová, Alena
Osoba oponující práci:
Balada, Jakub

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lean software development
Typ práce:
Bakalářská práce
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je vznik uceleného, česky psaného materiálu o, v oblasti vývoje softwaru stále více skloňovaném, konceptu Lean Software Development. Dalším cílem práce je shrnout možné přístupy ke kategorizaci konceptu a shrnout možné přístupy k vymezení vztahu agilního a lean vývoje softwaru. Práce detailněji kategorizuje i nástroje využitelné k podpoře principů konceptu. Práce nejprve uvádí čtenáře do problematiky vývoje softwaru a následně představuje původní principy Lean myšlení. Po tomto úvodním seznámení s kontextem konceptu následuje kapitola věnovaná jeho charakteristice (interpretace, kategorizace, myšlenkové směry). Práce rovněž shrnuje možné podoby výčtu principů konceptu a jejich charakteristiky, popisuje a kategorizuje vybrané nástroje pro podporu těchto principů. Na základě všech částí práce jsou shrnuta možná pozitiva a negativa spojená s jeho aplikací. Práce zahrnuje rovněž příklady reálného užití konceptu v praxi.
Klíčová slova:
software; vývoj; Agilní vývoj software; iterace; Lean myšlení; funkcionalita; Lean Software Development

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky

Název katedry:
Katedra informačních technologií

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Lean software development
Typ práce:
Bachelor thesis
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis is the emergence of the clear Czech written material concerning the concept of Lean Software Development, which has been gaining significant attention in the field of software development, recently. Another goal of this thesis is to summarize the possible approaches of categorizing the concept and to summarize the possible approaches of defining the relationship between Lean and Agile software development. The detailed categorization of the tools potentially usable to support the principles is also covered. First chapters are written for the introductory purposes of the context of the concept of Lean Software Development -- the main approaches in the field of software development, history of the concept and Lean thinking are covered. Then, the main characteristics, categorization, schools of thought and principles of the concept are described. Following chapter deals with the both description and categorization of the tools usable to support the concept's principles. Finally, the advantages, disadvantages and real cases of the usage of Lean Software Development are introduced.
Klíčová slova:
funkcionality; iteration; development; software; Lean Software Development; Agile Software Development; Lean thinking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informatika

Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Bc.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Information Technologies

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 10. 2011

Datum podání práce:
5. 5. 2012

Datum obhajoby:
27.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33774_xhefl00.pdf [1,88 MB]

Oponentura:
24733_qbalj01.pdf [73,59 kB]

Hodnocení vedoucího:
33774_buchalc.pdf [109,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33774/podrobnosti