Finanční analýza Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s.
Autor práce:
Čmedlová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Marek, Petr
Osoba oponující práci:
Daněk, Stefan Svatopluk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je provedení finanční analýzy společnosti Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. za roky 2007-2010. Práce je rozdělena do dvou tematických částí, metodické a praktické. Metodická část se zabývá podstatou a cíli finanční analýzy, možnými zdroji informací a zvolenou metodikou finanční analýzy. V praktické části je nejprve představena společnost Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. Dále je provedena horizontální a vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty, analýza vybranými poměrovými ukazateli a za pomoci zvolených bankrotních a bonitních modelů vyhodnocena finanční a ekonomická situace společnosti. Nedílnou součástí praktické části je srovnání některých z vybraných poměrových ukazatelů analyzované společnosti s dalšími společnostmi podnikajícími v oblasti lázeňství. Závěr bakalářské práce obsahuje komplexní zhodnocení výsledků z praktické části a zhodnocení společnosti jako celku.
Klíčová slova:
poměrové finanční ukazatele; komparace poměrových ukazatelů lázeňských společností; bankrotní a bonitní modely; horizontální a vertikální analýza; Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 10. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
28.06.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
33999_xcmet00.pdf [2,08 MB]
Oponentura:
26913_dans00.pdf [105,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
33999_pema.pdf [47,81 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/33999/podrobnosti