Metodika budování a údržby závislých datových tržišť

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metodika budování a údržby závislých datových tržišť
Autor práce:
Müllerová, Sandra
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Novotný, Ota
Osoba oponující práci:
Tomášková, Barbora
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na oblast integrovaných datových skladů a zejména pak na jejich podmnožinu -- datová tržiště. Hlavními cíli této práce je návrh metodiky vývoje a údržby závislých datových tržišť a ověření využitelnosti metodiky v praxi v reálné organizaci. První část práce se zabývá teoretickým vymezením pojmů. Je zaměřena zejména na vymezení pojmu Business Intelligence, data warehousing a datová tržiště. Každý z pojmů je pak detailněji rozebrán v samostatných kapitolách. V popisu oblasti Business Inteligence se zaměřuji na popis jednotlivých komponent. V oblasti data warehousingu popisuji koncepce datového skladu a obsah jednotlivých vrstev v datovém skladu. Konečně v části zaměřené na datová tržiště popisuji závislá a nezávislá datová tržiště a navíc i "speciální" případy řešení datového tržiště, konkrétně sémantickou vrstvu a sandboxy. Druhá část se zaměřuje na samotný návrh metodiky. Na začátku této části jsem provedla analýzu existujících metodik a zhodnotila jejich využitelnost v mé práci. Následuje popis aktuální situace v přístupu k vývoji a údržbě závislých datových tržišť v reálné organizaci. V závěru druhé části je navržena vlastní metodika, která z části vychází právě z analýzy metodik a z části z analýzy současného stavu. Třetí část práce se zaměřuje na zhodnocení využitelnosti metodiky v praxi. Zhodnocení je provedeno na základě kritiky metodiky ze strany pracovníků v organizaci, kteří se přímo věnují budování a správě datových tržišť. Konečně čtvrtá a závěrečná část se zaměří na popis alternativního řešení, které by mohlo být uvažováno jako jedna z cest k trvale udržitelnému rozvoji datového skladu v organizaci. Jedná se o použití architektury, která oproti "klasické-Inmonovské" architektuře navíc využívá sémantickou vrstvu. Výstupem bude zhodnocení alternativního řešení vůči současnému řešení.
Klíčová slova:
data warehouse; integrovaný datový sklad; data mart; závislé datové tržiště; Business Intelligence; sémantická vrstva; sandbox

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2011
Datum podání práce:
1. 5. 2012
Datum obhajoby:
27.08.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32918_xmuls02.pdf [2,08 MB]
Oponentura:
27995_xtomb04.pdf [178,83 kB]
Hodnocení vedoucího:
32918_novotnyo.pdf [252,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32918/podrobnosti