The Economic Importance of Bolivia in South America and its commercial Perspectives with the Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Economic Importance of Bolivia in South America and its commercial Perspectives with the Czech Republic
Autor práce:
Honajzrová Banús, Shirley Consuelo
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Kašpar, Václav
Osoba oponující práci:
Šaroch, Stanislav; Baláž, Peter; Wahla, Arnošt
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Disertační práce nesoucí název "Ekonomický význam Bolívie v Jižní Americe a obchodní perspektivy s Českou republikou" je úplná a jedinečná studie daného tématu. Jejím hlavním cílem je: Detailně a do hloubky analyzovat současnou sociálně-ekonomickou situaci v Bolívii a zjistit její možnosti v rámci intenzivní spolupráce na společných projektech s Evropskou unií obecně a konkrétně s Českou republikou, vedoucí k naplnění nové vize mnohonárodnostní Bolívie. K tomuto účelu je práce rozdělena do 6 kapitol. Každá kapitola vyzdvihuje jednotlivé charakteristiky, které Bolívii dobře popisují. Nejprve se práce zaměřuje na rozbor pozice Bolívie jakožto jedné z rozvojových zemí (mezi které patří i sousední latinskoamerické státy) a současné tendence této skupiny zemí se integrovat jak v rámci regionu, tak na interregionální úrovni. Následuje posouzení zemí ze socioekonomického hlediska na úrovni makroregionální i departamentální a z pohledu nejvýznamnějších sektorů. Získané údaje umožňují určit aktuální příležitosti pro Bolívii, ale také identifikují oblasti, které dle strategie vlády Evo Moralese potřebují ke svému rozvoji finanční prostředky. Studie si klade za cíl přilákat do Bolívie investice z Evropské unie, a to především z České republiky. Proto se hlouběji zabývá spoluprací a obchodními vztahy Bolívie, ať už na úrovni biregionální (EU-Latinská Amerika), interregionální (EU-Andské společenství národů), unilaterální (EU-Bolívie), či přímo mezi Českou republikou a Bolívií. V závěrečné části je identifikováno množství potenciálních projektů, do kterých se mohou zapojit všechny země EU, především Česká republika. Aby se tyto vzájemně prospěšné příležitosti mohly skutečnit, bude potřeba, aby EU a bolivijská vláda rozšířily a přeformulovaly vzájemné bilaterální a multilaterální vztahy.
Klíčová slova:
EU, Česká republika; rozvojová spolupráce; Bolívie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská studia
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2005
Datum podání práce:
19. 7. 2012
Datum obhajoby:
17.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
14867_banuss.pdf [7,51 MB]
Oponentura:
28220_Wahla.pdf [60,80 kB]
Oponentura:
28221_balp01.pdf [56,50 kB]
Oponentura:
28222_saroch.pdf [49,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/14867/podrobnosti