Foreignes on the Labour Market in the Czech Republic focused on Capital Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Foreignes on the Labour Market in the Czech Republic focused on Capital Prague
Autor práce:
Částková, Veronika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kaczor, Pavel
Osoba oponující práci:
Skalický, Michal
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá postavením cizinců na trhu práce se zaměřením na hlavní město Praha. V první části jsou určeny a charakterizovány základní pojmy spolu s podmínkami pro povolení k pobytu a zaměstnávání. Je zde následně rozebráno 6 vybraných zemí, nejčastějších národností evidovaných Úřadem práce v Praze. Ty jsou rozděleny vždy na 3 státy z EU, EHP a Švýcarska a na 3 státy ze "třetích zemí". Praktická část analyzuje vývoj pracovní migrace v České republice, konkrétně v Praze. V následujících jednotlivých kapitolách je pracovní migrace analyzována z různých pohledů a rozdělení. Závěr je věnován rozboru a následného zhodnocení dotazníkového šetření provedeného mezi občany Prahy či občany, kteří v Praze pracují. Cílem této práce je zhodnocení celkové situace postavení cizinců na trhu práce, dále pak zhodnocení podmínek vstupu, pobytu a zaměstnávání. Cílem dotazníku je potvrdit či vyvrátit stanového hypotézy.
Klíčová slova:
nezaměstnanost; cizinci; migrace; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 4. 2011
Datum podání práce:
20. 4. 2012
Datum obhajoby:
18.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
31687_xcasv00.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
28378_xskam16.pdf [230,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
31687_kaczorp.pdf [653,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/31687/podrobnosti