Corporate governance and its increased role in the period of global financial crisis with the focus on European region

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Corporate governance and its increased role in the period of global financial crisis with the focus on European region
Autor práce:
Korlyakova, Darya
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Žamberský, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce analyzuje možné postupy k zlepšení řízení společností za účelem zvýšení jejich efektivity a prevence vážných finančních problémů v době krize. Teoretická část obsahuje definici a vymezení konceptu "corporate governance" a popisuje základní elementy a modely řízení společností. Zvláštní pozornost je přitom věnována konceptu efektivního řízení a doporučením směřujícím k jeho dosažení. Historická část podává přehled vývoje různých modelů řízení společností od vzniku první korporace až po vypuknutí globální ekonomické krize. Na základě historických zkušeností jsou vyvozeny následující závěry: vlastníci společností by měli být začleněni v řízení společností, manažéři by měli jednat v nejlepším zájmu akcionářů a dalších zainteresovaných subjektů, schémata finančního odměňování vedení společností by měla být dobře nastavena, auditoři a správní rada musí fungovat nezávisle, finanční výkazy by měly být transparentním a věrným odrazem reality atp. Druhá kapitola zkoumá regulatorní opatření v oblasti řízení společností v Evropě. Platné normy mají vedle zlepšení systému řízení společností jednoznačně vymezit povinnosti auditorů a správní rady, zajistit vyšší kvalitu informací poskytovaných investorům a podpořit rovné postavení mužů a žen v řídících funkcích. Třetí kapitola obsahuje případovou studii, která v různých souvislostech zkoumá znárodnění banky Northern Rock v důsledku hlubokých finančních problémů. Případ je analyzován z pohledu systému řízení společnosti a jeho selhání. Za hlavní příčiny krachu lze považovat slabou "corporate governance", jejíž zlepšení by vyžadovalo implementaci následujících opatření: zavedení striktních požadavků na nezávislost auditorů, odměňování managementu na bázi indikátorů dlouhodobé výkonosti a udržitelnosti rozvoje společnosti, podpoření aktivity akcionářů a dalších zainteresovaných subjektů, omezení přijímaných rizik a vytvoření podnikové kultury motivující morální jednání.
Klíčová slova:
řízení podniku; finanční krize; Northern Rock

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 9. 2011
Datum podání práce:
15. 5. 2012
Datum obhajoby:
20.09.2012

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
32879_xkord00.pdf [660,03 kB]
Oponentura:
28630_zamberp.pdf [14,37 kB]
Hodnocení vedoucího:
32879_tauser.pdf [9,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/32879/podrobnosti