Listina základních práv Evropské unie v judikatuře Soudního dvora EU

Autor práce: Hudíková, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci: Michálková, Jitka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Listina základních práv Evropské unie v judikatuře Soudního dvora EU
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá dokumentem Listiny základních práv Evropské unie a jeho rolí v judikatuře Soudního dvora EU. V první části práce je vymezen pojem lidských práv, jejich dělení a vývoj právní ochrany v rámci EU. V této části je rozebrán taktéž samotný dokument Listiny základních práv EU, jeho vznik, vývoj, obsah a struktura. Druhá část práce se zabývá konkrétními vybranými případy, ve kterých na Listinu odkazovali buď generální advokáti nebo Soudy EU. U zmíněných případů byla provedena analýza rozsahu těchto odkazů. Vybrané případy jsou rozděleny na základě období právní nezávaznosti a následné závaznosti Listiny. Případy z období právní závaznosti dokumentu se vztahují k článku 24 Listiny základních EU.
Klíčová slova: Listina základních práv EU; lidská práva; Soudní dvůr EU; generální advokáti; článek 24 Listiny základních práv EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Listina základních práv Evropské unie v judikatuře Soudního dvora EU
Překlad názvu: Charter of Fundamental Rights of the European Union within the case law of the Court of Justice of the European Union
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Bachelor's Thesis deals with a document of the Charter of Fundametal Rights of the European union and its role in judicature of the Court of Justice of the European union. In the first part is defined the term of human rights, their division and the development of legal protection within the EU. In this part is analyzed also the document of the Charter of Fundamental Rights of the EU, origin, development, content and structure. The second part deals with specifically selected cases in which was refered to Charter either by General advocate or by the Court of the European union. There was analyzed in these cases the scope of these references. Selected cases are divided on the basis of the non-binding legal period and subsequent binding of the Charter. Cases from the legal binding period relates to article nr. 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Klíčová slova: human rights; article nr. 24 of the Charter of Fundamental Rights of the EU; General advocates; Charter of Fundamental Rights of the European union; Court of Justice of the European Union

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 6. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 16.05.2013

Soubory ke stažení

Hlavní práce38305_xhudj16.pdf [608,18 kB]
Oponentura30291_Michálková.pdf [41,61 kB]
Hodnocení vedoucího38305_grmelova.pdf [42,21 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/38305/podrobnosti