Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza vztahu úrokové míry a měnového kurzu v podmínkách malé otevřené ekonomiky

Autor práce: Brigant, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mandel, Martin
Osoba oponující práci: Kučera, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vztahu úrokové míry a měnového kurzu v podmínkách malé otevřené ekonomiky
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Primárním cílem předkládané diplomové práce bylo analyzovat vztah devizového kurzu a úrokové míry v podmínkách malé otevřené ekonomiky. Jednotlivé teoretické přístupy přicházejí v otázce směru a intenzity kauzálního působení mezi těmito veličinami s různými, někdy dokonce protichůdnými závěry. Z pohledu autora je důležité chápat interakci devizového kurzu a úrokové míry ne jako statický vztah, ale spíše jako dynamický proces. Samotná empirická analýza byla prováděna na měsíčních časových řadách (2000-2012) tří vybraných malých otevřených ekonomik -- Polska, Maďarska a Česka. Jako vhodné analytické metody byly zvoleny grafická, regresní resp. vektorová autoregresní a nakonec kointegrační analýza. Zajímavé byly zejména výsledky potvrzující prosazování mezinárodního Fisherova efektu resp. prokázání kauzálního působení vývoje devizových kurzů na hodnotu domácí úrokové míry (úrokového diferenciálu) v případě kurzů sledovaných národních měn k euru. Překvapivým fenoménem pozorovaným v modelech byl rovněž tzv. devizový efekt přílivu zahraničního dluhového kapitálu stojící proti obecně očekávané depreciaci kurzu v důsledku růstu zadluženosti domácí ekonomiky.
Klíčová slova: nekrytá úroková parita; úroková míra; devizový kurz

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza vztahu úrokové míry a měnového kurzu v podmínkách malé otevřené ekonomiky
Překlad názvu: Analysis of the relationship between interest rate and exchange rate within boarders of a small open economy
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Primary objective of this thesis was to analyse the relationship between exchange rate and interest rate within borders of a small open economy. Different theoretical approaches often present us with various, sometimes even opposing conclusions when it comes to the matter of direction and intensity of the causal influence between these two variables. From author's point of view it is important to perceive the interaction between exchange rate and interest rate as a dynamic process rather than a static relationship. The empirical analysis was conducted on monthly time series (2000-2012) of three selected small open economies -- Poland, Hungary and Czech Republic. Graphical analysis, linear regression, vector autoregression and cointegration analysis were selected as suitable tools for meeting the objective of this thesis. Models themselves presented us with interesting conclusions, for example a proof of the international Fisher effect, exchange rate causally affecting the interest rate (interest rate differential) in case of spot rates against euro. Another curious phenomena was the inflow of foreign debt capital, which, as it seems, was actually pulling the exchange rate down rather than pushing it up due to rising indebtedness of the economy.
Klíčová slova: uncovered interest rate parity; interest rate; exchange rate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2012
Datum podání práce: 15. 5. 2013
Datum obhajoby: 28.05.2013
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce39924_xbrim08.pdf [1,73 MB]
Oponentura32033_xkucl21.pdf [63,17 kB]
Hodnocení vedoucího39924_mandel.pdf [133,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/39924/podrobnosti